Formele titel

Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten om te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs

Kamerstuknummer

Internetconsultatie (Gesl,oten)

Inhoud

Deze consultatie gaat over het wetsvoorstel onderwijshuisvesting. Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Een verplichting voor het vaststellen van een integraal huisvestingplan (IHP) voor gemeenten en meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor schoolbesturen.
  2. Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  3. Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven.
  4. Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat.

Consultatiegegevens

Internetconsultatie loopt van 3 april 2023 tot en met 1 mei 2023.

Wat verandert deze wet

  1. Gemeenten worden verplicht om een integraal huisvestingsplan vast te stellen en het schoolbestuur wordt verplicht een meerjarenonderhoudsplan vast te stellen.
  2. Het begrip renovatie wordt toegevoegd aan de voorzieningen in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  3. Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven.
  4. Na nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw rust de verdere zorg voor een gezond binnenklimaat bij het schoolbestuur.

Beoogde datum inwerkingtreding

1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2. Bij koninklijk besluit wordt bepaald voor welk tijdstip het integraal huisvestingsplan en het meerjarenonderhoudsplan, bedoeld in de artikelen 92a en 92c van de Wet op het primair onderwijs, 90a en 90c van de Wet op de expertisecentra, 6.2a, 6.2c, 11.63a en 11.63c van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en 79a en 79c van de Wet primair onderwijs BES, voor de eerste maal worden vastgesteld.