Formele titel

Wet van PM, houdende regels betreffende de financiering van politieke partijen en transparantieregels met betrekking tot hun interne organisatie, financiën en politieke advertenties, evenals regels met betrekking tot het toezicht en het verbod op politieke partijen (Wet op de politieke partijen)

Kamerstuknummer

Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud

Politieke partijen spelen een belangrijke rol in onze democratie. Daarom wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onafhankelijke positie van politieke partijen versterken en hun transparantie vergroten. Dit wordt gedaan door de positie van politieke partijen duidelijk in de wet te regelen. De Wet op de politieke partijen bundelt de bestaande regels en voegt er nieuwe regels aan toe. Daarnaast regelt de Wet op de politieke partijen ook dat politieke partijen in gemeentes, provincies, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba recht hebben op subsidie en ook moeten voldoen aan (transparantie)regels.

Consultatiegegevens

Internetconsultatie loopt van 22 december 2022 tot en met 21 maart 2023.

Wat verandert deze wet?

  1. Landelijke politieke partijen moeten naast de bestaande financieringsregels ook voldoen aan transparantieregels over hun politieke advertenties en hun interne organisatie.
  2. Lokale politieke partijen en lokale afdelingen van politieke partijen krijgen met de invoering van het wetsvoorstel 3 jaar lang recht op subsidie. Ook moeten zij voldoen aan de financieringsregels en transparantieregels over de interne organisatie.
  3. Het wetsvoorstel creëert een specifieke mogelijkheid voor de rechter om politieke partijen te verbieden. Dit kan alleen de Hoge Raad beslissen op verzoek van de procureur-generaal van de Hoge Raad.
  4. Het wetsvoorstel richt een nieuwe autoriteit op, de Autoriteit Wet op de politieke partijen. Deze autoriteit houdt toezicht op de naleving van de regels door politieke partijen, en is ook verantwoordelijk voor het uitkeren van subsidies aan politieke partijen.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.