Formele titel
Regeling van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van PM datum, nr. 2023 PM, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de regionale structuur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie
Kamerstuknummer
Internetconsultatie

Inhoud

De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling is voor de periode 2023 t/m 2025 en beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie en de uitvoering van de transitievisies warmte of uitvoeringsplannen. 

Consultatiegegevens

De internetconsultatie loopt van 23 februari tot en met 23 maart 2023.

Wat verandert deze wet

Regionale samenwerking en uitvoering draagt bij aan het realiseren van de transitievisies warmte en uitvoeringsplannen. Gemeenten worden in staat gesteld om passend bij de lokale behoefte regionaal ondersteuning te organiseren. Enerzijds door bijvoorbeeld efficiënt capaciteit en expertise in te zetten in verband met krapte op de arbeidsmarkt en de specialistische kennis die nodig is. Anderzijds om regionale afstemming te faciliteren, tussen gemeenten onderling en met stakeholders. Het rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar en ondersteuning vanuit het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. 

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2023 en vervalt met ingang van 1 januari 2027, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op specifieke uitkeringen die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Lees meer: Consultatie over SPUK lokale warmtetransitie van start

Inwerkingtreding