Formele titel

Voorstel van wet van het lid Hijink tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van het verplicht en het vrijwillig eigen risico

Kamerstuknummer

Internetconsultatie (Gesloten)

Inhoud

Het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) zorgt ervoor dat de kosten van de zorg voor een groter deel worden gedragen door mensen die veel zorg nodig hebben. Dit maakt dat mensen die met meer gezondheidsproblemen kampen ook nog eens financieel een zwaardere last dragen dan mensen die het geluk hebben gezond te zijn. Het is daarmee praktisch een boete op ziek zijn. Dit is oneerlijk, aangezien mensen met gezondheidsproblemen maar een beperkte invloed hebben op hoeveel zorg zij nodig hebben.

Consultatiegegevens

Internetconsultatie start vamaf 13 maart 2023 tot en met 24 april 2023.

Wat verandert deze wet

Deze initiatiefwet verandert de systematiek van de zorgverzekering en de zorgtoeslag op vier belangrijke punten. Ten eerste wordt het vrijwillig eigen risico afgeschaft. Hierdoor verdwijnt de situatie dat mensen die de pech hebben zorg nodig te hebben hier ook nog extra voor moeten betalen. Ten tweede wordt het vrijwillig eigen risico afgeschaft. Hierdoor wordt de mogelijkheid beÃĢindigt voor mensen die weinig zorg gebruiken om zich gedeeltelijk te onttrekken aan de solidariteit binnen de Zvw. Daarnaast beschermt het mensen tegen hoge kosten, op het moment dat zij onverwacht toch zorg nodig hebben.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.