Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Wet van tot wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig
Kamerstuknummer
35519

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet zodat het mogelijk wordt voor gemeenten om in het kader van differentiatie in parkeertarieven een lager tarief te kunnen vaststellen voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Regeerakkoord Rutte III, waarbij is overeengekomen dat door het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s gemeenten een instrument verkrijgen om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit. In het licht van een breder pakket aan maatregelen draagt deze differentiatie van parkeertarieven bij aan de stimulering van het gebruik van emissieloze voertuigen en daarmee aan de klimaatdoelstellingen.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.