Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren (Aanpassingswet Wnra)
Kamerstuknummer
35073

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van wetgeving in formele zin, die noodzakelijk is voor invoering en uitvoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Die initiatiefwet heeft ten doel de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van werknemers in de private sector, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De initiatiefnemers hebben het aan de regering gelaten de benodigde invoerings- en aanpassingswetgeving op te stellen. Dit wetsvoorstel strekt daartoe. Gekozen is voor één rijksbrede verzamelwet, waarin de benodigde aanpassingen in de wetten van alle ministeries zijn opgenomen.

Aangenomen op 28 maart 2019 door de Tweede Kamer en op 16 april 2019 aangenomen door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2. Artikel 6.18, onderdelen A en B, treden in werking op het op grond van artikel 11.2, eerste lid, bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

 

Inwerkingtreding