Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Kamerstuknummer
34465

Inhoud
Initiatiefnemer wil met dit wetsvoorstel duidelijker in de wet vastleggen dat religieuze genootschappen die (in de rechtsvorm van een kerkgenootschap) een bedreiging vormen voor de rechtsorde en de democratie, met civielrechtelijke middelen kunnen worden bestreden. Specifiek het middel van de verbodenverklaring en ontbinding van die kerkgenootschappen. Initiatiefnemer is van mening dat als er sprake is van een aantasting van algemeen als wezenlijk ervaren grondslagen van onze rechtsorde, ook een kerkgenootschap verboden verklaard en ontbonden zou moeten kunnen worden.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.