VNG Trainee Annelieke Amelink

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

We leven in een dynamische omgeving waarbij verwacht wordt dat de gemeente telkens maatwerk levert. In de samenleving leven veel vraagstukken die voor elke inwoner belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan overheidsbezuinigingen, decentralisaties, veranderende wetgeving, nieuwe technologieën, veiligheidsvraagstukken, arbeidsmarktveranderingen, veranderende migratiestromen en duurzaamheidsontwikkelingen. Ontzettend interessante en uitdagende opgaven!

Naar mijn idee moet het beleid van de gemeente in staat zijn om hier telkens op een efficiënte manier invulling aan te geven. Kunnen meebewegen met de veranderende wereld. Ik ben daarom een groot voorstander van vernieuwing en verandering, omdat dit naar mijn inziens altijd het doel heeft om te verbeteren. Verandering moet kansen bieden, en mag geen belemmering zijn.

De veranderopgaven binnen de lokale overheid zijn vaak complexe maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de studies Sociologie van Gezondheid, Zorg & Welzijn en Arbeids- Organisatie- & Personeelspsychologie hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn integrale blik en nieuwsgierigheid komen hierbij goed van pas.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht voer ik uit bij bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Hier ondersteun ik de HRM afdeling tijdens de fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Concreet houd ik mij bezig met de nieuwe manier van (samen)werken richting zelforganisatie, een personeelsbeoordelingssysteem en het verhogen van het werkplezier van medewerkers.

Mijn tweede opdracht voer ik uit bij de gemeente Rotterdam. Bij het cluster Werk & Inkomen, op de afdeling bestuurlijke en strategische advisering, bied ik ondersteuning bij het Leerwerkakkoord. Dit akkoord moet leiden tot een betere en duurzame aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en beoogt daarmee o.a. een daling van het aantal bijstandsuitkeringen van 38.000 naar 30.000. De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid is hierbij cruciaal.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het VNG traineeprogramma biedt mij de mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen en ervaring op te doen met verschillende (maatschappelijke) vraagstukken. Ik hoop te kunnen ontdekken waar mijn passie ligt binnen de werkzaamheden van de lokale overheid, zodat ik mij maximaal kan inzetten voor een betere samenleving voor ons allemaal.

Government of the people, by the people, fort he people, shall not perish from the earth – Abraham Lincoln