Versterken lokale democratie en lokaal bestuur - speerpunten gemeenten

 Het gaat niet om systemen, maar om mensen

Versterken lokale democratie en lokaal bestuur

Gemeenten willen verdere stappen zetten op het gebied van democratische vernieuwing, samenwerking in de regio en professionalisering van hun organisatie (onder andere via de digitalisering). Goede samenwerking is de balans zoeken tussen mogelijkheden en maatwerk. Gemeenten willen verder investeren in de doorontwikkeling van de bestuurlijke verhoudingen met de medeoverheden. Waar nodig zullen gemeenten en Rijk in goed overleg wetten en regels moeten aanpassen om ruimte en randvoorwaarden te scheppen.

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is daarnaast financiële armslag noodzakelijk. Vanuit deze invalshoek vinden wij dat het lokale belastinggebied dient te worden verruimd. Daarbij gelden wel een aantal randvoorwaarden, zoals onder meer evenwichtige inkomensverdeling bijvoorbeeld door compensatie of een eerlijke verdeling. Zie de speerpunten bij Gemeentefinanciën.

Zie ook

Financiering lokale partijen

Plaatselijke onderwerpen verenigen mensen, ongeacht hun religie, politieke kleur of favoriete voetbalclub. Lokale partijen, hoe verschillend ze ook zijn, weten een snaar te raken bij onze inwoners. Het onderscheid in financiering dat er bestaat tussen lokale politieke partijen en de landelijke is niet meer van deze tijd en dient gelijkgetrokken te worden.

Vergoeding politieke ambtsdragers


Gemeenten spelen een centrale rol als het gaat om het signaleren en het oplossen van lokale en regionale vraagstukken. Er zijn voldoende en gekwalificeerde politieke ambtsdragers nodig, die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Mensen die de gemeenschap kennen en die hun inwoners centraal stellen. Dat vraagt om investeringen in de bij het ambt passende faciliteiten en arbeidsvoorwaarden.

Het politieke ambt moet aantrekkelijk zijn, nu en in de toekomst. Er moet meer evenwicht komen tussen de taakzwaarte en de vergoeding. Vooral bij raadsleden in de kleine gemeenten staat de financiële ondersteuning niet in verhouding tot de verwachte inspanningen.

Het nieuwe kabinet vragen we om met urgentie de modernisering van de rechtposities op te pakken, zodat deze passen bij de huidige tijd, rol en de taakverzwaring (gevolg van onder andere de decentralisaties).

Zie ook