Wetenschapsfunctie VNG

Beleid, praktijk & wetenschap verbonden


Om een krachtige, eigen, toekomstbestendige gemeentelijke agenda op te stellen, investeert de VNG in onderzoek en kennisontwikkeling rond maatschappelijke trends die belangrijk zijn voor het lokaal bestuur. Hierbij vervullen het VNG Curatorium en de VNG Denktank en een belangrijke rol.

Het curatorium bestaat uit leden die hun achtergrond hebben in de bestuurspraktijk en/of de wetenschap. Het curatorium heeft als doel om synergie te genereren tussen bestuur en wetenschap door op een hoger abstractieniveau te kijken naar, en te denken over, de vraagstukken die zich lokaal en regionaal voordoen. Job Cohen is voorzitter van het curatorium.

De Denktank bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke bestuurs-, beleids- en praktijkwereld, en is verantwoordelijk voor het onderzoek en de rapportage op het thema. Het onderzoek en de rapportage moeten zowel innoverend als richtinggevend zijn voor (de uitvoeringspraktijk van) gemeenten.

Meer informatie

​Contact 

 


Denktank 2016 - Jaarbericht:

Werkboek voor gemeenteraden:

Video:

Thorbecke-leerstoel

Namens de VNG is aan de Universiteit van Leiden (Faculteit Rechtsgeleerdheid) een bijzondere leerstoel gevestigd: de Thorbecke-leerstoel. De leerstoel is geschonken door het ministerie van BZK. Op dit moment wordt de leerstoel bekleed door Job Cohen.