Tijdelijke opdracht: inhuur regionale implementatieondersteuner Omgevingswet

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract  op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 36 uur per week, de beoogde startdatum is 1 januari 2020.

Specificatie
Over VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 355 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen

Over omgevingswet   

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en vertrouwen als uitgangspunt. Het doel van een concreet voorstel van burger of bedrijf (bijvoorbeeld voor nieuwbouw, een evenement of ideeën rondom duurzame energie) moet centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet

Omschrijving van de opdracht

De regionale implementatieondersteuner (RIO) ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties bij de invoering van de Omgevingswet. Je maakt deel uit van een samenwerkingsteam van RIO’s. Je biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de samenwerking in de keten. Je draagt eraan bij dat de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en dienstverlening door gemeenten plaatsvindt gebaseerd op het collectieve ondersteuningsaanbod. Uitgangspunt is dat de RIO zelfstandig het merendeel van de vragen zelf kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod. Waar nodig vorm je de schakel naar specialisten in de programmaorganisatie. De afstemming in de regio’s zal met name plaatsvinden met de gemeentelijke programmamanagers en/of projectleiders. De RIO dient echter ook bestuurlijke antennes te hebben en waar nodig managers en bestuurders te helpen om de invoering van de Omgevingswet te bevorderen. De ondersteuning wordt programmatisch ingestoken, waarbij input voor de programmering de vraag vanuit de regio is en de planning c.q. roadmaps van de koepels, Eenvoudig Beter en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Je informeert gemeenten over de omgevingswet en de invoering daarvan. Je ondersteunt betrokken organisaties in de regio door te wijzen op producten en diensten (het VNG e.o. instrumentarium) die voor hen als ondersteuning bij de invoering van de wet zijn ontwikkeld.
 • Je stimuleert gemeenten en uitvoeringsorganisaties om voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je activeert ze om aan de slag te gaan met alle aspecten van de invoering van de wet, bijvoorbeeld door middel van deelname aan presentaties in diverse overleggremia,- praktijkproeven en- aan inhoudelijke interactieve sessies.
 • Je legt en onderhoudt relevante relaties in jouw regio’s.
 • Je signaleert de behoefte in het gemeentelijk veld op regionaal niveau en deelt die met het programma Omgevingswet. Daarnaast behandel en beantwoord je inhoudelijke niet unieke vragen op consistente wijze.
 • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken:
 • Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde;
 • Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde;
 • Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen het programma.

Signalen en behoeften uit de regio teruggeven aan het programma zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden of waar nodig nog worden ontwikkeld.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Kennis en expertise
Uit het cv en de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • WO werk- en/of denkniveau met een relevante vooropleiding (bv. bestuurskunde, bedrijfskunde of informatiekunde)
 • Meer dan 5 jaar werkervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s.
 • Meer dan 5 jaar werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in de fysieke leefomgeving;
 • Aantoonbaar werkervaring met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Competenties

De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:

 • Communicatief & verbindend
 • Omgevingsbewust (intern en extern)
 • Beïnvloeden (niet-hiërarchisch)
 • Proactief, creatief in zoeken mogelijkheden
 • Analytisch sterk
 • Flexibel

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

Informatie

 • Aantoonbare werkervaring in het fysiek domein
 • Aantoonbare werkervaring in verschillende bestuurslagen
 • Werkervaring op het gebied van de Omgevingswet
 • Werkervaring op het gebied van implementatieondersteuning
 • Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 36 uur per week. De maximale vergoeding is 115 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

U kunt via CTM uiterlijk reageren tot 21 november  2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 26 en 28 november 2019.

Gesprek
Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.
In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van CTMsolution.nl
Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De offerteaanvraag is in totaal vier keer gepubliceerd op CTM Solution. De offerteaanvragen hebben de kenmerken :

a: 225385,

b: 225386,

c: 225387

en d: 225388.

De gepubliceerde offerteaanvragen met de genoemde kenmerken zijn leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Implementatieondersteuning: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

De deadline om voor aanvraag tot kwalificatie is 20 november 2019, 18.00 uur. De deadline om te reageren op de opdracht is uiterlijk tot 21 november 2019, 12.00 uur. De eerste gesprekken zijn op 26 en 28 november 2019.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer bij CTMsolution
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.

 

 

 

 

(opdrachtnummer:19.154)<>