(senior) beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet

Tijdelijke opdracht: (senior) beleidsadviseur Informatievoorziening Omgevingswet (coördinerend bestuurlijk instrumentarium) (opdrachtnummer:19.040)

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie) voor een initiële periode van drie maanden met een mogelijke verlenging, afhankelijk van financiering, van telkens drie maanden. De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 32 uur per week, de beoogde startdatum is 15-03-2019.

Over VNG en team Informatiesamenleving
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de koepelorganisatie van alle gemeenten. De VNG werkt aan een krachtige lokale overheid. Dit doet de VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Het Team Informatiesamenleving (TIS) binnen de VNG is de autoriteit op het gebied van kennis. Het team heeft overzicht over het benutten van digitalisering en informatie voor het effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Het team richt zich op belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling en agendasetting en werkt samen in projecten en programma’s binnen de VNG.

Over de Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil het kabinet verbeteringen in de fysieke leefomgeving bereiken. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking.

De vier verbeterdoelen zijn: een flexibele aanpak met meer lokale afwegingsruimte, een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, meer gebruiksgemak van het omgevingsrecht en een snellere, betere besluitvorming. Om dit te bereiken worden in de Omgevingswet bestaande sectorale regels en instrumenten samengevoegd en wordt de besluitvorming anders ingericht. Het instrumentarium wordt teruggebracht tot zes kerninstrumenten voor het hele fysieke domein.

De Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de hele gemeentelijke organisatie. Meer lokale bestuurlijke afwegingsruimte en meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk in deze wet betekent een decentralisatie in het fysieke domein. De Omgevingswet is daardoor veel meer dan een juridische stroomlijning van wetgeving. De Omgevingswet vraagt een andere manier van denken en werken. Dit komt door de integrale benadering van de leefomgeving, meer bestuurlijke afwegingsruimte, meer nadruk op participatie en de benadering vanuit de maatschappelijke gebiedsopgaven en de initiatiefnemer.

Digitalisering is een onlosmakelijk onderdeel van de (invoering van de) Omgevingswet en noodzakelijk voor het kunnen behalen van de verbeterdoelen van de wet. In verband hiermee wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) opgezet, dat o.a. tot doel heeft de bevoegd gezagen (w.o. de gemeenten) te ondersteunen bij de uitvoering van de bedrijfsprocessen in het Omgevingsdomein ( visie- en planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het leveren van een bijdrage aan de implementatiescenario’s, met name ten aanzien van financiële en bestuurlijk-organisatorische onderwerpen.
 • Coördineren adviezen en lobby richting interbestuurlijke partners wat betreft financiële impact van de Omgevingswet voor gemeenten.
 • Ad hoc overleg met het gemeentelijk Netwerk Managers Omgevingswet (NMO), de DSO-beheerorganisatie en gemeentelijke bestuurders.
 • Organiseren lobby en impact informatievoorziening aanvullingswetten op het DSO.
 • Opdrachtgeverschap ontwikkeling van financiële instrumenten door externe partijen.
 • Organiseren van het gebruik van financiële instrumenten door gemeenten en het houden van presentaties hierover.
 • Monitoren van en communicatie over financiële ontwikkelingen rondom de Omgevingswet ten behoeve van het gemeentelijk veld en de VNG-Commissie Gemeentefinanciën, in samenwerking met het team Gemeentefinanciën.

Kennis- en ervaringsvereisten

 • WO werk- en denkniveau
 • 5-10 jaar werkervaring waarvan > 5 jaar op het gebied van gemeentefinanciën en advisering op strategisch niveau bij de overheid.
 • Kennis van de ontwikkeling van het DSO, zowel de landelijke voorziening als het gehele stelsel.
 • Kennis van de basis en achtergronden van de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten.
 • Een gemeentelijk netwerk (met name op het gebied van financiën, planning en control), maar bij voorkeur ook bij de betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en marktpartijen.
 • Aantoonbare werkervaring in de politiek-bestuurlijke context van gemeenten als adviseur, projectleider of manager.
 • Aantoonbare ervaring in het expliciteren en behartigen van de belangen van het gemeentelijke veld.

Vergoeding en meer informatie
Het betreft een tijdelijke opdracht voor een periode tot 15-06-2019 met een omvang van maximaal 32 uur per week (met een mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van financiering, van telkens 3 maanden). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De maximale vergoeding is 115 euro en opgenomen in de uitvraag, zie vraag F1 op CTM. Het daar genoemde bedrag is exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.
Neem voor meer informatie over deze functie contact op middels het tabblad ‘berichten’ in de uitvraag.

Procedure
Na sluiting van de reactietermijn wordt een selectie gemaakt. In beginsel worden maximaal drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 6 maart 2019, tussen 14:00 – 17:00 uur. Op basis van die gesprekken wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek op maandag 11 maart 2019.

Reageren?
U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG gebruik maakt: http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie Deze aanvraag staat in het kwalificatiegebied Beleidsontwikkeling en advies.
De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer op CTMsolution.nl
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna komt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.
Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is. Indien de kandidaat niet komt opdagen, kan dit leiden tot uitsluiting in de procedure.