Algemeen Directeur

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doet de VNG door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven. De kerntaken van de VNG zijn: Platformfunctie, Belangenbehartiging en Dienstverlening.

De organisatie

Sinds 1950 zijn alle gemeenten lid van de VNG. De besluitvorming binnen de Vereniging vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur, binnen de VNG-organisatie in de Algemene directie. De voorzitter van de VNG is de heer Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht.

De VNG-organisatie wordt geleid door de Algemene directie. Sinds september 2017 vormen Jantine Kriens (algemeen directeur) en Pieter Jeroense (plaatsvervangend algemeen directeur) de Algemene directie. In de portefeuilleverdeling ligt bij Pieter Jeroense de nadruk op de interne organisatie.

Bij de VNG werken ruim 500 mensen (471 fte) die zich inzetten voor haar leden, de gemeenten. Daarnaast heeft de VNG een flexibele schil van medewerkers. De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agendasetting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

Algemene Directie

De Algemene directie staat het bestuur en de andere verenigingsorganen bij. Daartoe geeft de Algemene directie leiding aan de VNG-organisatie. Meer in het bijzonder is de Algemene directie:

 • Verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische hoofdlijnen.
 • Belast met de dagelijkse leiding van het bureau.
 • Bevoegd om de VNG te vertegenwoordigen en namens haar verplichtingen aan te gaan.

De Algemene directie is als zodanig eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid door de directeuren beleid, de hoofden van de stafafdelingen en de bedrijfsdirecteuren (VNG-bedrijven). Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de Algemene directie gevoerde beleid.

Algemeen directeur

In maart 2020 neemt mevrouw Jantine Kriens afscheid van de VNG. Hierdoor ontstaat een vacature voor de positie van algemeen directeur van de VNG.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de VNG en de externe representatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de meerjarenvisie van de VNG, zet de koers uit en neemt de interne organisatie hierin mee.

De algemeen directeur draagt samen met het bestuur de verantwoordelijkheid voor de VNG. De algemeen directeur is daartoe de eerste adviseur van de voorzitter en het bestuur. Hij/zij is het boegbeeld  en eindverantwoordelijke voor het financieel beleid, inclusief de geldstromen.

De algemeen directeur is door het bestuur gemandateerd om te handelen op grote strategische dossiers. Hij/zij zit op complexe (dossier overstijgende) vraagstukken, politiek strategische en politiek sensitieve dossiers namens het bestuur. Hij/zij is samen met de voorzitter het boegbeeld van de vereniging naar buiten. Gesprekspartners van de algemeen directeur zijn op SG-niveau en hoger. Voor de directeuren beleid is hij/zij de escalatiemogelijkheid voor zware inhoudelijk dossiers. Ook is hij/zij de contactpersoon internationaal voor zusterverenigingen van de VNG.

Verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’

Inhoudelijke leidraad voor de komende jaren vormt de Verenigingsstrategie ‘Gemeente 2024’. De strategie voor 2020-2024 is in juni 2019 vastgesteld en brengt de belangrijkste thema’s voor de komende jaren in kaart en geeft aan wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

De kandidaat

Voor deze positie en daarmee bepalend voor het gewenste profiel gelden de volgende uitgangspunten:

 • De algemeen directeur is het dienend boegbeeld van de VNG en heeft daarmee oog voor en affiniteit met de VNG als netwerk en ledenorganisatie. Is daarmee nadrukkelijk een ‘verenigingsmens’. Daarnaast is de Algemeen directeur inhoudelijk leidend en gezaghebbend als vertegenwoordiger van een krachtige lokale overheid en is hij/zij in staat om zowel intern als extern ‘het verhaal’ van de krachtige lokale overheid te kunnen vertellen: van Aa en Hunze tot Zwolle en van het kabinet tot ‘Brussel’ en daarbuiten.  De Algemeen directeur vindt de juiste balans tussen leden, bureau en het bestuur. Is dienend waar nodig en dominant waar moet.
 • De algemeen directeur functioneert als een vis in het water in het brede domein van de lokale overheid en neemt daar een onafhankelijke positie als kennisleider (thought leader) in passend bij de politiek-bestuurlijke dynamiek waarin de VNG zich begeeft ten dienste van de belangen van de gemeenten. Door een uitstekend politiek-bestuurlijk gevoel weet de algemeen directeur de gemeenten te positioneren als krachtige lokale overheid. De algemeen directeur heeft gevoel voor en zicht op de belangrijkste opgaven waar de gemeenten de komende jaren voor staan. Is daarmee een inhoudelijke omnivoor die zich dossiers snel (strategisch) meester kan maken. Kennis van overheidsfinanciën in het algemeen en de gemeentelijke financiële huishouding in het bijzonder is daarbij van belang. Is nadrukkelijk een generalist en geen specialist. Is daarbij in staat om de kennis bij leden en de VNG-organisatie te organiseren én kanaliseren. Weet daarmee de vertaalslag te maken naar de (uitvoeringskracht van) gemeenten.
 • De algemeen directeur is complementair aan de plaatsvervangend algemeen directeur waardoor een Algemene directie ontstaat die meer is dan de som der delen. Gezamenlijk vormt de Algemene directie een vertaalslag van de kerntaken van de VNG (platformfunctie, belangenbehartiging en dienstverlening) naar de organisatie en werkzaamheden van het VNG-bureau en de VNG-bedrijven.

Een belangrijke opgave voor de nieuwe algemeen directeur is de voorbereiding van de inzet voor de kabinetsformatie voor  na de Tweede Kamerverkiezingen die voorzien zijn voor 17 maart 2021.

De gezochte kandidaat is in staat om op grond bovenstaande uitgangspunten overtuigend  te functioneren en voldoet aanvullend aan de volgende functie-eisen en competenties:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft kennis van en ervaring met maar vooral grote affiniteit met de gemeentelijke overheid.
 • Is vertrouwd met de werkwijze/cultuur van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Is in staat om via een netwerkende en opgavengerichte samenwerking zowel interne als extern (inhoudelijk) leidend te zijn én tot resultaten te komen.
 • Beschikt over visie en strategisch vermogen.
 • Heeft meerjarige (management-)ervaring in een politiek bestuurlijk complexe omgeving. Ervaring als bestuurder is een pré.
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ervaring in een vergelijkbare (verenigings-)setting als de VNG is een pré. In staat om te acteren als adviseur van bestuur en bestuurders en boegbeeld van een vereniging. Is een ‘verenigingsmens’.
 • Beschikt over een voor deze positie relevant ‘Haags’ netwerk én de wereld daarbuiten. Is een netwerker en verbinder.
 • Heeft oog voor complementariteit binnen en geeft ruimte voor talent in de VNG-organisatie. Heeft aandacht voor de medewerkers en toont waardering.
 • Is in staat om samen met de plaatsvervangend Algemeen Directeur zorg te dragen voor de sturing en doorontwikkeling van VNG. Is een teamspeler die zich kwetsbaar kan en durft op te stellen.
 • Is creatief, strategisch en heeft visie zonder de uitvoerbaarheid (gevolgen voor de gemeenten) uit het oog te verliezen.
 • Is in staat om alle leden van de VNG te vertegenwoordigen als vertolker van een krachtige lokale overheid.

Arbeidsvoorwaarden

De positie Algemeen Directeur is ingeschaald conform schaal 19 van de VNG (€ 10.116 bruto per maand). De VNG kent een eigen cao die grotendeels samenvalt met de cao voor de Rijksoverheid, maar wijkt (beperkt) af, zowel op het gebied van de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Het volledige overzicht van de arbeidsvoorwaarden maakt onderdeel uit van het uitgebreide functieprofiel.

De procedure

De procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 18 oktober 2019, 12.00 uur melden via een korte motivatie vergezeld door een actueel curriculum vitae. De gesprekken bij Chasse Executive Search en VNG vinden in beginsel in de maanden november en december 2019 plaats. De indiensttreding van de nieuwe Algemeen Directeur is voorzien per 1 april 2020.

Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: (070) 345 11 14 of info@chassesearch.nl 

Meer informatie

Ferdi de Lange, partner

Chasse Executive Search

070 345 11 14