Reglement voor het College voor Arbeidszaken

Reglement voor het College voor Arbeidszaken als bedoeld in artikel 23 van de statuten van de VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN.

Gewijzigd vastgesteld bij besluit van het bestuur op 19 april 2018.

Artikel 1 Algemene bepaling

  1. Het College voor Arbeidszaken, verder te noemen het college, is gevestigd ten kantore van de Vereniging.
  2. De Vereniging stelt het college die personele en materiële middelen ter beschikking die voor een goed functioneren noodzakelijk zijn.
  3. De Algemene directie wijst, na overleg met het college, een functionaris aan die zal zijn belast met het voeren van het secretariaat van het college.
  4. Afzonderlijke kamers kunnen door het bestuur worden ingesteld voor specifieke activiteiten.

Artikel 1a Aansluiting openbare lichamen anders dan leden

  1. De Vereniging kan met openbare lichamen en andere rechtspersonen die in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg tot de sector gemeenten worden gerekend, maar geen lid kunnen zijn van de Vereniging, ten behoeve van de behartiging van hun belang bij het arbeidsvoorwaardenoverleg een aansluitingsovereenkomst sluiten, overeenkomstig een door het bestuur, na overleg met het college, vast te stellen model.
  2. De aansluitingsovereenkomst voorziet ten minste in:
  • a. de verplichting van het aangesloten lichaam om door de Vereniging gesloten arbeidsvoorwaardenovereenkomsten (als bedoeld in artikel 2, lid 2, van de statuten van de Vereniging, indien en voor zover op hen van toepassing zijnde, na te leven en uit te voeren;
  • b. de betrokkenheid van het aangesloten lichaam bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenovereenkomsten overeenkomstig dit reglement;
  • c. een jaarlijkse bijdrage van het aangesloten lichaam in de kosten welke samenhangen met de werkzaamheden van de Vereniging inzake de totstandkoming en uitvoering van arbeidsvoorwaardenovereenkomsten;
  • d. de bereidheid van het aangesloten lichaam het college de gegevens beschikbaar te stellen die het voor de vervulling van zijn taken noodzakelijk acht.