Statuten

Statuten

De statuten van de Vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de Vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de organen en het bureau van de Vereniging.

Wijzigingen

  • Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2016 zijn de VNG-leden akkoord gegaan met een statutenwijziging. De aanpassing was noodzakelijk door een wijziging in het Reglement van de commissie Europa & Internationaal. Lees verder voor meer informatie over deze wijziging
  • Tijdens de BALV 2016 stemden de leden in met een wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement in verband met de oprichting van een algemene directie van de VNG. Lees verder over de wijziging  

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regelingen inzake interne aangelegenheden bij de Vereniging. Men treft hierin aan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene vergadering en de gang van zaken tijdens de algemene vergadering. Tevens voorziet het huishoudelijk reglement in bepalingen over het financieel beheer, de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de leden van de vaste beleidscommissies, de vergaderingen van het bestuur en de vaste beleidscommissies, subcommissies en de wijze van contributieheffing.

Reglement voor het College voor Arbeidszaken

Het reglement voor het College voor Arbeidszaken regelt de samenstelling en de werkwijze van het College voor Arbeidszaken en de onderhandelingsdelegaties. Verder is in dit reglement opgenomen op welke wijze het algemeen bestuur de leden van de Vereniging raadpleegt over overeenkomsten  inzake de arbeidsvoorwaarden van gemeentepersoneel.

Reglement Commissie Europa en Internationaal

Het Reglement commissie Europa en Internationaal regelt de samenstelling en de werkwijze van deze beleidscommissie.