Congres Raad van Europa

Vraagstukken die in Nederland centraal staan op het gebied van lokale democratie, de autonomie van gemeenten, de integratie van statushouders en het bevorderen van mensenrechten en een inclusieve samenleving, spelen ook in gemeenten in Europa. Ook zijn er overkoepelende Europese trends die invloed hebben op de lokale democratie in Nederland. Om die reden is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen in deze Europese context.

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (kortweg het Congres) is een instelling van de Raad van Europa en biedt een platform voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van deze vraagstukken en monitort de lokale autonomie, democratie en verkiezingen in Europa. Deze monitoringsactiviteiten zijn van groot belang voor de waarborging van de kwaliteit van zowel de representatieve democratie als de vernieuwingen van de democratie.

Wist je dat?

  • De Raad van Europa 47 lidstaten heeft waaronder alle EU-landen, maar ook landen als Turkije, Rusland en Azerbeidzjan.
  • De Raad van Europa is opgericht na de tweede wereldoorlog in 1949 om mensenrechten en democratie te bevorderen in Europa.
  • Het Europese Hof van de Mensenrechten onderdeel is van de Raad van Europa.

Prioriteiten

De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 tot en met 2020 sluiten aan bij de VNG Agenda 2018 en hebben aandacht voor belangrijke vraagstukken die momenteel spelen in gemeenten in Nederland en de andere 46 lidstaten van de Raad van Europa. De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 - 2020 zijn als volgt geformuleerd:

  1. De kwaliteit verbeteren van lokale en regionale democratie: het monitoren van lokale democratie, verkiezingsobservatie, dialoog met lidstaten over de implementatie van het Handvest. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van het bewustzijn over mensenrechten als minimumstandaarden bij lokaal maatwerk.
  2. Veilige en inclusieve samenlevingen bevorderen: deze prioriteit is gericht op verschillende thema’s die momenteel actueel zijn voor lokale en regionale overheden in Europa, zoals het tegengaan en voorkomen van radicalisering, de integratie van vluchtelingen en migranten en burger- en jeugdparticipatie.

Nederlandse delegatie naar het Congres

De Nederlandse delegatie naar het Congres bestaat uit 14 gemeentelijke en provinciale bestuurders en wordt ondersteund door de VNG en het IPO. De leden zijn actief in de verschillende commissies van het Congres. Deze commissies brengen adviezen en resoluties uit die besproken en aangenomen worden  tijdens de tweejaarlijkse plenaire vergadering in Straatsburg.

Alle gemeentelijke leden zijn lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

De Nederlandse delegatie is actief binnen de volgende commissies:

Monitoringcommissie

De monitoringcommissie is verantwoordelijk voor de toetsing van de naleving van het Europees Handvest op het gebied van de lokale autonomie, door middel van onderzoeksmissies in verschillende lidstaten en het opstellen van rapporten en aanbevelingen.

Governance commissie

De governance commissie stelt rapporten op over thema’s die te maken hebben met goed bestuur, zoals gemeentefinanciën, interbestuurlijke samenwerking grensoverschrijdende samenwerking en transparantie.

Current Affairs commissie

De Current Affairs Commissie houdt zich bezig met actuele thema’s die spelen bij gemeenten vanuit lokaal en regionaal oogpunt zoals de rechten van personen met een beperking, jeugdparticipatie, de integratie van statushouders en de aanpak van radicalisering.

Leden Nederlandse delegatie

Dit zijn de leden van de Nederlandse delegatie naar het Congres:

Voorzitter

De heer Leen Verbeek

Commissaris der Koning provincie Flevoland
Politieke partij: PvdA (SOC)
Voorzitter van de Monitoring Commissie
Lid van het Bureau
Lid van het Statutair Forum
Plv. lid van de Governance Commissie

Vice-voorzitter

De heer Jos Wienen

Burgemeester gemeente Haarlem
Politieke partij: CDA (EPP)
Lid van de Monitoring Commissie

Leden

De heer Harald Bergmann

Burgemeester Middelburg
Politieke Partij: VVD (ILDG)
Lid van de Governance Commissie
Plv. lid van de Monitoring Commissie

Mevrouw Luzette Wagenaar-Kroon

Burgemeester gemeente Waterland
Politieke partij: CDA (EPP)
Lid van de Monitoring Commissie

Mevrouw Leontien Kompier

Burgemeester Vlagtwedde
Politieke Partij: PvdA (SOC)
Lid van de Current Affairs Committee

De heer Johan van den Hout

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Politieke partij: SP (SOC)
Lid van de Current Affairs Commissie

Mevrouw Josan Meijers

Gedeputeerde provincie Gelderland    
Politieke Partij: PvdA
Lid van de Governance Commissie

Plaatsvervangende leden

De heer Bert Bouwmeester

Burgemeester Coevorden
Politieke partij: D66 (ILDG)
Plv. lid van de Governance Commissie

Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld

Burgemeester Oud-Beijerland
Politieke partij: VVD (ILDG)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

Mevrouw Fleur Graeper van Koolwijk

Gedeputeerde van Provincie Groningen
Politieke Partij: D66 (ILDG)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

De heer Rik de Lange

Burgemeester Duiven
Politieke partij: PvdA (SOC)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

De heer Jaap Lodders

Gedeputeerde van Provincie Flevoland
Politieke Partij: VVD (ILDG)

Mevrouw Marianne Luyer

Statenlid Flevoland
Politieke Partij: CDA (EPP)

De heer Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde Provincie Drenthe
Politieke Partij: Christenunie (EPP)
Plv. Lid Monitoring Commissie

Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het Congres van de Raad van Europa wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO):

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500GK Den Haag
+31 (0) 70 373 8707
Delegation.congress@coe.int
www.vng.nl

IPO

Interprovinciaal overleg
Postbus 16107
2500 BC Den Haag
+31 (0) 70 888 12 37
www.ipo.nl