Congres Raad van Europa

De Raad van Europa speelt een belangrijke rol in het (pan-)Europese veld als bewaker van democratische waarden, rechtsstaatbeginselen en mensenrechtenstandaarden. De Raad van Europa telt 47 landen, waaronder 28 lidstaten van de Europese Unie (EU). Het Congres van lokale en regionale autoriteiten (kortweg het Congres) is een orgaan van de raad van Europa en biedt een forum voor lokale en regionale bestuurders uit de 47 landen van de Raad van Europa voor het bespreken van vraagstukken over lokale democratie, mensenrechten en lokale autonomie.

Missie

Het Congres heeft als missie het bevorderen van de lokale en regionale democratie. Via monitoringsmissies en waarnemingen bij lokale en regionale verkiezingen kijkt het Congres kritisch naar het functioneren van de lokale en regionale democratie in alle lidstaten. Als referentiekader hanteert het Congres het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie dat door 47 landen, waaronder Nederland, is geratificeerd. In 2009 is er een Raamwerk voor Regionale democratie vastgesteld. Het Handvest en het Raamwerk kijken naar de politieke, administratieve en financiële autonomie op lokaal en regionaal niveau.

Prioriteiten

De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 tot en met 2020 sluiten aan bij de VNG Agenda 2017 en hebben aandacht voor belangrijke vraagstukken die momenteel spelen in gemeenten in Nederland en de andere 46 lidstaten van de Raad van Europa. De prioriteiten van het Congres voor de periode 2017 - 2020 zijn als volgt geformuleerd:

  1. De kwaliteit verbeteren van lokale en regionale democratie: deze eerste prioriteit omvat het monitoren van lokale democratie in de 47 lidstaten op basis van het Handvest inzake Lokale Autonomie, verkiezingsobservatie, dialoog met lidstaten over de implementatie van het Handvest. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van het bewustzijn over mensenrechten op lokaal niveau. Bij maatwerk is het van belang om minimumstandaarden in acht te nemen. Mensenrechten bieden hier een kader voor en zijn een voorwaarde voor democratisch bestuur.
  2. Veilige en inclusieve samenlevingen bevorderen waarin respect voor diversiteit centraal staat: deze prioriteit is gericht op verschillende thema’s die momenteel actueel zijn voor lokale en regionale overheden in Europa, zoals het tegengaan en voorkomen van radicalisering, de integratie van vluchtelingen en migranten en burger- en jeugdparticipatie.

Nederlandse delegatie naar het Congres

De Nederlandse delegatie bestaat uit 14 gemeentelijke en provinciale bestuurders (7 leden en 7 plaatsvervangende leden) en wordt ondersteund door de VNG en het IPO. De leden zijn actief in de verschillende commissies van het Congres.

Monitoringcommissie

De monitoringcommissie is verantwoordelijk voor de toetsing van naleving van het Europees Handvest op het gebied van de lokale autonomie, door middel van onderzoeksmissies in verschillende lidstaten en het opstellen van rapporten en aanbevelingen.

Governance commissie

De governance commissie stelt rapporten op over thema’s die te maken hebben met goed bestuur, zoals grensoverschrijdende samenwerking, transparantie en financiën;

Current Affairs commissie

De Current Affairs Commissie houdt zich bezig met actuele thema’s vanuit lokaal en regionaal oogpunt zoals het promoten van een inclusieve samenleving, vrouwenrechten, jeugdparticipatie en de aanpak van radicalisering.De gemeentelijke leden zijn lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal.

Leden Nederlandse delegatie

Dit zijn de leden van de Nederlandse delegatie naar het Congres:

Voorzitter

De heer Leen Verbeek

Commissaris der Koning provincie Flevoland
Politieke partij: PvdA (SOC)
Voorzitter van de Monitoring Commissie
Lid van het Bureau
Lid van het Statutair Forum
Plv. lid van de Governance Commissie

Vice-voorzitter

De heer Jos Wienen

Burgemeester gemeente Haarlem
Politieke partij: CDA (EPP)
Lid van de Monitoring Commissie

Leden

De heer Harald Bergmann

Burgemeester Middelburg
Politieke Partij: VVD (ILDG)
Lid van de Governance Commissie
Plv. lid van de Monitoring Commissie

Mevrouw Luzette Wagenaar-Kroon

Burgemeester gemeente Waterland
Politieke partij: CDA (EPP)
Lid van de Monitoring Commissie

Mevrouw Leontien Kompier

Burgemeester Vlagtwedde
Politieke Partij: PvdA (SOC)
Lid van de Current Affairs Committee

De heer Johan van den Hout

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant
Politieke partij: SP (SOC)
Lid van de Current Affairs Commissie

Mevrouw Josan Meijers

Gedeputeerde provincie Gelderland    
Politieke Partij: PvdA
Lid van de Governance Commissie

Plaatsvervangende leden

De heer Bert Bouwmeester

Burgemeester Coevorden
Politieke partij: D66 (ILDG)
Plv. lid van de Governance Commissie

Mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld

Burgemeester Oud-Beijerland
Politieke partij: VVD (ILDG)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

Mevrouw Fleur Graeper van Koolwijk

Gedeputeerde van Provincie Groningen
Politieke Partij: D66 (ILDG)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

De heer Rik de Lange

Burgemeester Duiven
Politieke partij: PvdA (SOC)
Plv. lid van de Current Affairs Commissie

De heer Jaap Lodders

Gedeputeerde van Provincie Flevoland
Politieke Partij: VVD (ILDG)

Mevrouw Marianne Luyer

Statenlid Flevoland
Politieke Partij: CDA (EPP)

De heer Tjisse Stelpstra

Gedeputeerde Provincie Drenthe
Politieke Partij: Christenunie (EPP)
Plv. Lid Monitoring Commissie

Secretariaat

Het secretariaat van de Nederlandse delegatie naar het Congres van de Raad van Europa wordt gevoerd door De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO):

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500GK Den Haag
+31 (0) 70 373 8707
Delegation.congress@coe.int
www.vng.nl

IPO

Interprovinciaal overleg
Postbus 16107
2500 BC Den Haag
+31 (0) 70 888 12 37
www.ipo.nl