Subcommissie Water

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris: Bert van Vijfeijken

Samenstelling commissie

De commissie bestaat in totaal uit 20 bestuurders. De VNG-directieraad stelt de commissieleden aan. Ze doet dit op voordracht van de voorzitter van de subcommissie Water, mevrouw Adema (burgemeester van Lelystad), en het VNG-bureau. Naast kwaliteit zijn representativiteit en regionale spreiding bepalend voor de samenstelling van de subcommissie. Voorbestemde plekken zijn voor de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten en Stichting RIONED.

Wie zijn de leden?

Wie in de subcommissie Water zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

Het waterbeleid komt steeds meer centraal te staan in ruimtelijke vraagstukken. Water op straat, waterkwaliteit, water en ruimte en veiligheid zijn in de gemeentelijke praktijk steeds meer onderwerp van gesprek. De VNG-subcommissie Water behandelt deze en andere water-gerelateerde onderwerpen. Ze adviseert de VNG vanuit de gemeentelijke praktijk over haar waterstandpunten.

De commissie heeft tot taak:

  • het adviseren over de agenda en VNG-inbreng van de Stuurgroep Water
  • het adviseren over de agenda en inbreng van de gemeentedelegatie in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de zes (deel)stroomgebieden (KRW)
  • het adviseren over de VNG-inbreng bij het Deltaprogramma en de afstemming van de implementatie van de Deltabeslissingen in de regionale deelprogramma’s
  • het adviseren van de VNG over de ondersteuning van gemeenten en samenwerkingsregio's bij uitvoering van de afspraken uit het Bestuursakkoord Water 2011 (BAW)
  • het signaleren van voortgang en mogelijke knelpunten bij de uitwerking van beleid rondom duurzaam waterbeheer, klimaatbestendigheid en energie

De subcommissie Water heeft een nauwe relatie met de VNG-commissie Ruimte en Wonen en ondersteunt deze commissie in haar adviserende taak ten opzichte van het bestuur. Daarnaast adviseert ze andere VNG-commissies zoals Milieu en Mobiliteit of Bestuur en Veiligheid op relevante onderwerpen zoals bestrijdingsmiddelen en overstromingsrisico's.

Mevrouw Adema, burgemeester van Lelystad, is voorzitter van de subcommissie Water.

Commissievergaderingen

De commissie Water komt een aantal keren per jaar bijeen. De data worden onder meer afgestemd op nationale bestuurlijke overleggen. De agenda wordt op basis van actualiteiten samengesteld. Tijdens de vergadering licht de portefeuillehouder zijn/haar onderwerp toe.

De commissie vergadert in 2018 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 15 maart 13:00  t/m 15:00 uur
Donderdag 21 juni 13:00  t/m 15:00 uur
Donderdag 4 oktober 10:30 t/m 12:30 uur
Woensdag 28 november 14:30 t/m 16:00 uur

Terugblik commissievergadering

Meer weten over de thema's?

Kijk ook eens op de pagina Bestuur en commissies.