Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, de voorzitters van de vaste beleidscommissies en elf leden. Het maximumaantal bestuursleden wordt bepaald door het aantal voorzitters van de vaste beleidscommissies. Binnen het bestuur dienen de verschillende doelgroepen ieder minimaal als volgt te zijn vertegenwoordigd: drie burgemeesters, drie wethouders, drie raadsleden, één secretaris en één griffier. Het bestuur vergadert elf keer per jaar.(fotograaf: Pieter Magielsen/NFP)

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Ook is zij toezichthouder waar het de bedrijfsvoering van de Vereniging betreft. Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het Rijk en parlement.

Waar houdt het bestuur zich mee bezig?

 • Doorontwikkeling bestuurlijke organisatie VNG
 • Relatie met G4-netwerk
 • Relatie met G32-netwerk
 • Relatie met doelgroep kleinere gemeenten
 • Betrokkenheid lokale politieke partijen bij de VNG
 • VNG Programma “Regionale economie en arbeidsmarkt”
 • VNG Programma “Versterking lokale democratie”
 • Wetenschapsfunctie
 • Organisatie VNG-bureau (inclusief VNG-bedrijven)
 • Vertegenwoordiging bij Ondernemingsraad VNG

   
 • Vergaderschema en terugblikken op de vergaderingen