Veiligheid - speerpunten gemeenten

 Veiligheid begint in de wijk

1. Ondermijning - deltaplan 


Onze samenleving heeft te maken met een groeiende ondermijnende criminaliteit: een integrale aanpak van gemeenten, justitie, SZW, belastingdienst en andere partners is noodzakelijk. Investeringen in de bestrijding van deze meer onzichtbare vormen van criminaliteit zijn essentieel, evenals meer mogelijkheden om informatie te kunnen delen.

Er moet een deltaplan komen om ondermijning te bestrijden. Integraal afpakken van crimineel geld moet topprioriteit zijn, waarbij dat geld geïnvesteerd moet worden in de bestrijding van de criminaliteit en het weerbaar maken van de maatschappij (via ondermijningsfonds).

Ook de noodzakelijke investeringen in de politie dragen bij aan de bestrijding van ondermijning (zie hieronder bij politie).

Zie ook

2. Meer en beter opgeleide politie


Een groot handhavingstekort zet de veiligheid van burgers onder druk. Samen met de Regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie vragen we het kabinet om 1 miljard euro te investeren in een hoger niveau van politiezorg, onder meer voor het werven van nieuwe agenten, het vergroten van kwaliteit, flexibiliteit en diversiteit. Dit is nodig om hedendaagse complexe veiligheidsvraagstukken adequaat aan te pakken.

Waar leefbaarheidsvraagstukken een rol spelen, willen gemeenten ook zelf handhavend optreden. Daarvoor is uitbreiding nodig van bevoegdheden op z.g. leefbaarheidsfeiten en uitbreiding van de bestuurlijke boete naar lichte verkeersovertredingen.

Zie ook

3. Cannabis


Er is in Nederland geen sprake van een gesloten coffeeshopketen: de verkoop van cannabis wordt gedoogd, de inkoop is illegaal. Dit heeft een negatief effect op de volksgezondheid (door vervuilde producten) en dwingt  coffeeshops om zaken te doen met criminele organisaties. Sterker nog: het huidige gedoogbeleid draagt bij aan de ondermijning die we juist willen bestrijden.

Door regulering van de aanvoer is de criminaliteit bij de achterdeur te voorkomen, en kunnen de kwaliteit en productie worden gecontroleerd. De oplossingsrichtingen uit het rapport van de commissie-Schneiders, over het ‘regelen’ van de hele cannabisketen, moeten verder worden uitgeprobeerd en uitgewerkt.

De Tweede Kamer nam 21 februari het initiatiefvoorstel Wet Gesloten Coffeeshopketen aan. Daarmee is naar de mening van de VNG een forste stap vooruit gezet. De VNG is er voorstander van dat in de formatie een besluit wordt genomen om regelgeving in de geest van dit wetsvoorstel nader uit te werken. 

Zie ook