• Den Haag/Thuiswerken
 • Opdrachtnummer: 23.060

Het betreft een tijdelijke opdracht op basis van inhuur (ZZP-er, via bureau of detachering vanuit een andere organisatie). De maximale duur van dit contract op grond van deze aanbesteding is 36 maanden. De omvang is maximaal 24 uur per week, de beoogde startdatum is zo spoedig mogelijk.

Specificatie

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • verbeteren van de dienstverlening;
 • een efficiënte en wendbare organisatie;
 • anticiperen op de toekomst.

Over Team Werken

De te werven senior business analist maakt onderdeel uit van het team GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Dit team is binnen VNG Realisatie onderdeel van het basisteam Weten. Het basisteam Weten vertaalt politieke, bestuurlijke en inhoudelijke beleidsontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van gemeenten. We stellen daarbij kennis beschikbaar rondom beleid, informatie, technologie, recht en geld die relevant zijn voor de maatschappelijke opgaven waar onze leden voor staan. Zo maken wij bijvoorbeeld analyses van nieuwe wet- en regelgeving en de bijbehorende consequenties en begeleiden we jonge innovaties naar een volgende fase. Het basisteam borgt daarnaast kennis van de uitvoeringspraktijk in de ketens Werk & Inkomen (W&I), de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) en andere overheidsbrede (nieuwe) voorzieningen, waardoor we deze ketens en voorzieningen goed kunnen laten aansluiten bij de behoeften vanuit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Omschrijving van de opdracht

Om overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) te ondersteunen bij hun primaire processen zijn overheidsbreed allerlei digitale producten, standaarden en voorzieningen ontwikkeld. Het gaat onder andere om verschillende losse componenten op het gebied van digitale identiteit, toegangsdiensten, basisregistraties en uitwisselingsstandaarden die gezamenlijk de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) vormen. Door het (al dan niet verplicht) gebruik van al deze componenten binnen werkprocessen worden gemeenten (en samenwerkingsverbanden) in toenemende mate afhankelijk van het goed functioneren ervan. Het is daarom essentieel dat gemeenten collectief regie voeren op de ontwikkeling, invoering en het gebruik van deze generieke componenten. Hieraan wordt door het team GDI-regie invulling gegeven.

Vanuit deze regierol wordt binnen het thema basisregistraties en geo-informatie onder meer gewerkt aan het ondersteunen van gemeenten bij de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke geo-informatievoorziening. De senior business analist BAG draagt bij aan de duiding van verschillende ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mede in relatie tot de beoogde doorontwikkeling hiervan tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) als onderdeel van een geo-datafundament (Zicht op Nederland). Hiervoor wordt onder meer gewerkt aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel. Verder worden bijdragen geleverd aan de nadere beeldvorming over de afstemming tussen de BAG en de WOZ en de BAG en de BGT.

Daarnaast verzorgt de senior business analist de projectleiding van verschillende projecten die worden uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk BAM-traject. Dat is de naam van het traject dat gemeenten zijn gestart om de bijhouding van de geo-basisregistraties te vereenvoudigen.  In afwachting van nieuwe afspraken over doorontwikkeling, werken gemeenten hierbij aan kostenverlaging, een meer bedrijfsmatige aanpak en een betere kwaliteit. Het gaat onder meer om projecten over de effecten van de Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op de BAG en de vereenvoudiging van BAG-brondocumenten. In dat kader zal de senior business analist ook verantwoordelijk worden voor het opzetten van een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders in het kader van het versterken van de collectieve gemeentelijke sturing op de uitvoering van de BAG.

De projectleider legt verantwoording af aan de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het leiden van projecten gericht op het realiseren van met gemeenten afgesproken collectieve resultaten in het kader van het traject Beter, Anders, Minder (BAM) met een specifieke focus op projecten waar de BAG centraal staat;
 • Het leveren van zelfstandige inhoudelijke bijdragen aan de verdere gemeentelijke concretisering van het toekomstig integraal gebouwmodel dat zowel als basis fungeert voor de verdere doorontwikkeling van de bestaande bijhoudingspraktijk als wordt gebruikt als collectief gemeentelijke input voor de doorontwikkeling van het landelijk geo-datafundament (Zicht op Nederland) met daarin een SOR;
 • Het vanuit collectief gemeentelijk belang leveren van bijdragen aan gecoördineerde kwaliteitsverbeteracties (zoals in het kader van de BAG, BGT en de WOZ);
 • Het verder vormgeven van de collectief gemeentelijke afstemstructuur voor de bijhouding van de BAG door het inrichten van een een structurele afstemming met gemeentelijke BAG-bronhouders;
 • Deelnemen aan of ondersteunen van de gemeentelijke deelnemers aan relevante overlegstructuren zoals gebruikersoverleggen, leveranciersoverleggen en klankbordgroepen rondom onder meer de BAG;
 • Opstellen van voor de bovenstaande activiteiten noodzakelijke werkplannen, voortgangsanalyses, (uitleg)documenten en stappenplannen in afstemming met de themacoördinator basisregistraties en geo-informatie;
 • (Op expertniveau) leveren van adviezen en bijdragen aan werkoverleg en andere activiteiten die rondom basisregistraties en geo-informatie worden uitgevoerd.

Resultaat van de opdracht

 • Voorstel voor een efficiënte omgang met BAG-brondocumenten op de korte termijn (in het kader van een BAM-traject) en input voor gesprekken over de toekomst (doorotwikkeling naar een SOR);
 • Inhoudelijke bijdragen aan een gemeentelijk integraal gebouwmodel, met een focus op de beschrijving van de aansluiting hiervan op concrete praktijksituaties;
 • Eerste bijeenkomst van een structurele gemeentelijk collectieve klankbordgroep voor de bijhouding van de BAG.

Eisen

De inschrijving moet volledig voldoen aan de eisen die vermeld zijn in deze paragraaf.

Uit het cv en/of de aangeleverde motivatiebrief blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten et cetera.) beschikt over:

 • Beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring op HBO-werk- en denkniveau
 • Beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring als adviseur of senior business analist op het gebied van de bijhouding van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), opgedaan in de afgelopen 10 jaar (blijkend uit de CV)
 • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Wensen

Nadat de inschrijvingen zijn gecontroleerd op de eisen, worden de wensen beoordeeld.

 1. Recente werkervaring als (project)leider, adviseur of medewerker bijhouding van de BAG (hierbij wordt uitsluitend gekeken naar ervaringen opgedaan in de afgelopen 10 jaar blijkend uit het cv)
 2. Aantoonbaar actuele kennis over de vraagstukken die er landelijk spelen rondom de bijhouding van de BAG (blijkend uit een toelichting in de motivatie
 3. Aantoonbaar actuele kennis over de vraagstukken die er spelen binnen het WOZ-domein ten aanzien van de afbakening van objecten mede in relatie tot de BAG ((blijkend uit een toelichting in de motivatie
 4. Aantoonbaar actueel netwerk binnen de bij de BAG betrokken departementen, uitvoeringsorganisaties en leveranciers en bij BAG-betrokkenen binnen gemeenten en samenwerkingsverbanden (blijkend uit een toelichting in de motivatie waarin het netwerk en de rol daarbinnen wordt geduid)
 5. Aantoonbaar actuele kennis van de ontwikkelingen op het terrein van (collectief) gemeentelijke geo-informatievoorziening zoals de ontwikkeling van een Samenhangende objectenregistratie (SOR) en Common Ground (blijkend uit een toelichting in de motivatie)

Informatie

Het betreft een tijdelijke opdracht met een initiële periode met een omgang van maximaal 24 uur per week. De maximale vergoeding is 90 euro, exclusief BTW, inclusief reis- en verblijfkosten en dienstreizen. Gedurende de gehele looptijd van de inleenovereenkomst kan er niet geïndexeerd worden. De standplaats voor deze opdracht is Den Haag/Thuiswerken. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

Gesprek

Na evaluatie (eisen/wensen/prijs) worden aan de hand van de ranking in CTM één of meerdere (in de regel drie) kandidaten uitgenodigd voor het gesprek. Deze ranking wordt niet meegenomen in de beoordeling van het gesprek: het gesprek is uiteindelijk doorslaggevend.

In dit gesprek wordt de kandidaat beoordeeld op werk- en opdrachtinhoudelijke aspecten, de match met de organisatie en de benodigde competenties. Op basis van de uitkomst van deze gesprekken vindt gunning van de opdracht plaats en/of wordt een kandidaat geselecteerd voor een eventueel tweede gesprek.

Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat op het afgesproken tijdstip aanwezig is. Als de kandidaat, zonder voorafgaande afmelding, op de door ons gecommuniceerde datum en tijdstip afwezig is, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

Als u binnen zeven werkdagen na de sluitingstermijn geen uitnodiging heeft ontvangen voor een gesprek (via CTM Solution), kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt.

Reageren?

Een onderdeel van de procedure is een formele inschrijving op het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van VNG Realisatie door middel van het platform van www.CTMsolution.nl

Deze inschrijving is noodzakelijk in verband met Europese wet & regelgeving waar VNG Realisatie aan moet voldoen. Deze inschrijving is eenmalig.

De gepubliceerde offerteaanvraag op www.CTMsolution.nlmet aanbestedingsnummer <invullen DAS> is leidend boven elders gepubliceerde documenten. De eisen en wensen zijn bij eventuele discrepanties leidend boven het gestelde in de profieltekst.

De offerteaanvraag staat in het vakgebied Project en Programmamanagement en in het vakgebied Informatiemanagement en Architectuur. 

http://www.ctmsolution.nl/project/vng-vngrealisatie

Voorgenomen planning

 1. Verzending offerteaanvraag: 24 mei 2023
 2. Uiterste datum stellen vragen via CTMsolution.nl 31 mei 2023, 12:00 uur
 3. Uiterste datum tot registratie
  Deze registratie wordt behandeld door CTMsolution.nl (helpdesk@ctmsolution.nl, 2 dagen voor sluitingsdatum)
 4. Uiterste datum tot kwalificatie
  Deze aanvraag wordt behandeld door VNGRealisatie (das@vng.nl, dag voor sluitingsdatum)
 5. De deadline om te reageren op de opdracht: 7 juni 2023, 12:00 uur
 6. Geplande datum eerste gesprek: 9 juni 2023 tussen 09:00 en 12:00 uur
 7. Eventueel tweede gesprek: nader te bepalen

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem) waarvan VNG Realisatie gebruik maakt.

De stappen om te kunnen reageren op uitvragen zijn in grote lijnen als volgt:

 1. Registreer bij CTMsolution
 2. Selecteer een kwalificatie/vakgebied en klik op accepteer om toegang te krijgen tot de aanvraag
 3. Rond de inschrijving af door de vragen te beantwoorden, het invullen van het verplichte Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Daarna kunt u uw aanmelding in sturen door op verzenden te klikken.
 4. Na beoordeling van uw verzoek tot kwalificatie (enkele dagen), wordt deze opdracht (en eventuele andere openstaande uitvragen) aan u toegezonden. U kunt hierop reageren en uw aanbieding, CV en motivatie insturen.

Mocht u vragen hebben omtrent het inschrijven in CTM, kunt u mailen naar das@vng.nl.

Indien u binnen 7 werkdagen na sluitingstermijn geen uitnodiging ontvangen heeft voor een selectiegesprek, kunt u ervan uitgaan dat u niet geselecteerd bent voor een eerste gesprek en niet voor gunning in aanmerking komt. De uitnodiging voor de selectiegesprekken wordt via CTM verstuurd en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver dat de kandidaat ook op het genoemde tijdstip aanwezig is.