Uitslagen stemmingen ALV 2018

U vindt hier de uitslagen van de stemmingen over de voorstellen op de agenda van de ALV en de ingediende moties.

ALV 

Onderstaande agendapunten zijn vastgesteld:

 • 3. Vaststelling notulen buitengewone algemene ledenvergadering van vrijdag 1 december 2017: bij acclamatie akkoord
 • 5a. Jaarverslag 2017, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording collectieve financiering gemeentefonds: bij acclamatie akkoord
 • 5b. Contributiesystematiek en weerstandsvermogen, inclusief contributievoorstel 2019: aangenomen met 95,96 procent
 • 5c. Kadernota 2019: bij acclamatie akkoord
 • 6. Interbestuurlijk Programma (IBP) met gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen: aangenomen met 97,61 procent
 • 7. Verantwoording uitvoering moties sociaal domein, inclusief instelling Fonds tekortgemeenten: aangenomen met 82,15 procent
 • 8. GGU Jaarprogramma 2019 en financiële bijdrage aan het Fonds GGU voor 2019: bij acclamatie akkoord
 • 9. Statutenwijziging VNG: bij acclamatie akkoord
 • 10. Naamswijziging commissie Dienstverlening & Informatiebeleid: bij acclamatie akkoord

> Overzicht uitslagen stemmingen ALV per gemeenten (pdf)

Meer informatie

Over de onderwerpen op de agenda zijn de volgende nieuwsberichten verschenen:

Moties

Onderstaand vindt u van alle moties de uitslagen. De inhoud van de moties en de adviezen van het VNG-bestuur zijn te lezen op een aparte pagina:

Tijdens de ALV is als volgt gestemd over de moties:

 • Motie 1 over huishoudelijke hulp/AMvB reële kostprijzen: aangenomen met 95,91 procent
 • Motie 2 over kosten gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke digitale infrastructuur): aangenomen met 99,34 procent
 • Motie 3 over elektronisch tellen en stemmen bij verkiezingen: per acclamatie akkoord
 • Motie 4 ‘Iedereen moet kunnen stemmen’: per acclamatie akkoord
 • Motie 5 over Wmo abonnementstarief: aangenomen met 96,51 procent
 • Motie 6 over het Klimaatakkoord: aangenomen met 98,99 procent
 • Motie 7 over Raamovereenkomst Verpakkingen: per acclamatie akkoord
 • Motie 8 over onderwijshuisvesting: per acclamatie akkoord
 • Motie 9 over IBP: aangenomen met 77,00 procent
 • Motie 10 over inzet VNG bij Klimaat- en Energieakkoord: per acclamatie akkoord
 • Motie 11 over Ondergrond en maatschappelijke opgaven: per acclamatie akkoord
 • Motie 12 over Wmo abonnementstarief: Is samengevoegd met motie nummer 5. Zie daar
 • Motie 13 Programma Aanpak Stikstof: per acclamatie akkoord
 • Motie 14 “adequate afspraken in het sociaal domein”: ingetrokken
 • Motie 15 advies ROB over financieringssystematiek bijstand: aangenomen met 98,44 procent
 • Motie 16 “IBP en stevige structurele afspraken in het sociaal domein”: aangenomen met 99,51 procent
 • 17 Amendement IBP: ingetrokken
 • Motie 18 over de JA/JA-sticker: aangenomen met 74,36 procent
 • Motie 19 over sociaal domein verdeelmodel: aangenomen met 52,42 procent