Teylingen

 Iedereen werkt als een ontschotter
Teylingen wil maatwerk kunnen realiseren, niet gehinderd door bestaande procedures, processen en budgetten. De gemeente geeft mandaat en budget om beschikkingen en indicaties te bundelen, binnen en over de grenzen van kolommen/systemen. Zodat ontschotten een normaal goed wordt, bij de gemeente en bij de professionals.

Inzichten tijdens de Village Deal

De vraag van de burger (i.p.v. de regels) is het uitgangspunt, en het antwoord daarop in de vorm van maatwerk. Sinds de Village Deal in Teylingen is gestart, is de samenwerking tussen professionals flink verbeterd en de schuldhulpverlening aangehaakt.

Bij professionals moet duidelijk zijn wat maatwerkbudgetten precies inhouden voordat zij er mee kunnen werken. Daartoe is een werkgroep gestart die casuïstiek behandelt en oordeelt of maatwerk in de gegeven situatie geboden is.

Ontschotten en maatwerk betekent een cultuuromslag: werken vanuit ‘de bedoeling’. Daar is veel aandacht voor in de vorm van trainingen en bijeenkomsten.