Veel brandweer- en ambulancemedewerkers hadden tot 2006 recht op functioneel leeftijdontslag (FLO). Dit FLO is per 1 januari 2006 afgeschaft. Voor medewerkers die onder de oude FLO-regeling vielen, is FLO-overgangsrecht afgesproken. Voor nieuwe medewerkers staat na 20 dienstjaren de tweede loopbaan centraal. Het afschaffen van het FLO was om meerdere redenen noodzakelijk. Het afgelopen decennium zijn er diverse fiscale en andere wetswijzigingen geweest die ertoe leidden dat de in 2005 gemaakte afspraken niet langer konden worden toegepast of veel duurder zouden worden. Dit heeft geleid tot gesprekken over herziening van het FLO-overgangsrecht. In 2016 geldt een herziening van het FLO-overgangsrecht voor Brandweermedewerkers.

Handboek FLO - overgangsrecht

Als gevolg van het in 2017 gesloten Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht Brandweerpersoneel resteren er per 1 januari 2018 twee separate Regelingen FLO-overgangsrecht:

  1. een Regeling FLO-overgangsrecht 2006 voor een ieder die op 29 oktober 2016 inactief was (deze regeling blijft van kracht tot 1 november 2023);
  2. een Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie voor een ieder die op 29 oktober 2016 actief was.

In 2019 is een geactualiseerd en herschreven versie van het huidige handboek FLO-overgangsrecht uitgebracht (versie 6). In de loop van 2019 verschijnt er ook een (nieuw) handboek FLO-overgangsrecht voor de Regeling FLO-overgangsrecht 75% netto garantie (ook wel genoemd: FLO-2018). Tussentijds worden aan werkgevers handreikingen gegeven.

Nieuws

Werkwijze Brandweerkamer

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweertaken wettelijk ondergebracht in de 25 veiligheidsregio’s. Sinds 2014 is voor een aantal brandweerspecifieke onderwerpen een aparte kamer ingericht, de Brandweerkamer. De Brandweerkamer onderhandelt met de vakbonden over een aantal specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel waaronder het FLO-overgangsrecht. Per 1 januari 2018 is het Reparatie FLO-overgangsrecht van kracht.

Lees meer over

Lees meer over fiscale wijzigingen en Berekeningsmodel inkoop ouderdomspensioen