Mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Effectieve schuldhulpverlening geeft mensen weer mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Gemeenten voeren zelf schuldhulpverlening uit of ze hebben het uitbesteed aan een kredietbank, plangroep of andere organisaties (onder de regie van gemeenten).

Ons standpunt

Het bestaande stelsel van wet- en regelgeving rond schuldhulpverlening is onwerkbaar en niet efficiënt. Het stelsel belemmert mensen om uit de schulden te komen en voorkomt niet dat mensen in de schulden terecht komen. Ons land telt een grote groep werkende armen. Met 8 maatregelen willen we de structurele oorzaken die deze groep ervaart oplossen.

Rol gemeenten

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Hierdoor hebben gemeenten de verplichting om inwoners met schulden te helpen. Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet.

Programma Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Wij ondersteunen gemeenten, met als focus het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk. Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Beschermingsbewind

Mensen die niet in staat zijn om zelf voor hun financiële belangen te zorgen, kunnen hun bezittingen onder bewind laten stellen: beschermingsbewind. Wie geen geld heeft om de bewindvoerder te betalen, kan voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Kom uit je schuld: Dordrecht

Hoe helpt de gemeente Dordrecht mensen met schulden? We vroegen het wethouder Peter Heijkoop. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann vertelt o.a wat stress bij financiële problemen met je doet.

Publicaties & Brieven