Regionale samenwerking gemeenten & zorgverzekeraars

VNG-programma (maart-november 2018)

Aanleiding voor het programma:

Omdat de ondersteuning en zorg voor een aantal doelgroepen (zoals GGZ-cliënten, ouderen en jongeren) zowel door gemeenten als zorgverzekeraars gefinancierd wordt, is samenwerking tussen beide partijen van cruciaal belang. Veel gemeenten experimenteren dan ook al met verschillende samenwerkingsvormen met zorgverzekeraars, maar in de praktijk blijkt het lastig de samenwerking structureel vorm te geven.

In tien zorgregio’s startten in 2018 samenwerkingsprogramma’s waarbij gemeenten en zorgverzekeraars het medisch en sociaal domein met elkaar verbinden. Aan de hand van verschillende thema’s werkten zij aan het beter toegankelijk maken van de juiste zorg en ondersteuning.

De VNG bood de gemeenten deskundige procesbegeleiding om de samenwerking met hun grootste zorgverzekeraar(s) op één specifiek thema een stap verder te brengen.

Slotbijeenkomst

Donderdag 29 november waren de regio’s uit het ondersteuningsprogramma bijeen in Utrecht. Samen met zorgverzekeraars en zorgaanbieders keken zij in werksessies terug op de samenwerking het afgelopen jaar en de lessen die daaruit zijn geleerd. Zie verder het verslag hieronder.

De ondersteuning vanuit de VNG is afgelopen, maar de samenwerking in de regio’s gaat door. Voor de regio’s die daar behoefte aan hebben zijn er straks mogelijkheden voor vervolgondersteuning.

Onderzoek door Movisie

In de regio's die deelnamen aan het ondersteuningsprogramma onderzocht Movisie het proces van deze samenwerking. Movisie beschrijft in een rapport de bevindingen en doet op basis van de conclusies enkele aanbevelingen.

De deelnemende regio's bevonden zich op het moment van onderzoek overwegend nog in de fase van samenwerkingsafspraken maken. Er was nog weinig sprake van doorontwikkeling en implementatie, waardoor het rapport vooral gaat over de voorwaarden waaronder aan een solide samenwerking kan worden gebouwd en nauwelijks over het optimaliseren van de samenwerking.

Voorop staat dat zowel de deelnemende zorgverzekeraars als de gemeenten het belang van de samenwerking onderkennen.

Succesfactoren

Als kritische succesfactoren voor regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars noemen de onderzoekers onder meer:

  • Een goed georganiseerde samenwerking tussen de regiogemeenten onderling. Daar ontbreekt het soms nog aan.
  • Elkaar kennen en dus ook continuïteit in de contactpersonen.
  • De juiste competenties en het juiste mandaat aan tafel.
  • Bestuurlijke dekking.
  • Afspraken via een zorgverzekeraar of zorgverzekeraars die elkaar volgen.

De uitkomsten zijn niet representatief voor Nederland. De meeste conclusies zijn niet verrassend, maar geven wel een beeld waar men in de samenwerking tegenaan loopt.

Contact

Contactpersoon: Nynke van Zorge
E-mail: nynke.vanzorge@vng.nl
Telefoon: 06 – 52 39 88 24