Factsheet
Voor jongeren in kwetsbare posities is de overgang naar volwassenheid soms een uitdaging. Gemeenten en professionals hebben de taak om hen hierbij te begeleiden, zodat zij als zelfredzame volwassenen hun plek in de samenleving kunnen vinden en toegang tot de arbeidsmarkt kunnen verwerven. In de factsheet Jongeren op weg naar...
Factsheet
Vuistregels voor professionals bij gegevensuitwisseling en privacy in het jeugddomein. Deze vuistregels zijn gericht op een goede samenwerking met oog voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Factsheet
Deze factsheet is een product van het project “Groene ondernemende re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen”. Dit project is uitgevoerd in het kader van het Programma Vakkundig aan het werk, gefinancierd door ZonMw.
Factsheet
In de Wmo 2015 is de ‘landelijke toegankelijkheid’ van beschermd wonen en opvang vastgelegd. Vervolgens zijn in convenanten en handreikingen afspraken gemaakt tussen de (centrum)gemeenten om de (eenduidige) toepassing van de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te waarborgen. Om gemeenten in de praktijk te ondersteunen dit handzame...
Factsheet
Factsheet met 15 tips van en voor gemeenten over autodelen. Als bijlage een meer uitgebreide versie. Bijlage:
Factsheet
Dit internationale netwerk is ook in Nederland als beweging actief. Child Friendly Cities NL (CFC-NL) is voor: gemeentebestuurders, ambtenaren, uitvoerende organisaties die met en voor de jeugd werken, netwerkpartners binnen het jeugdbeleid en andere geïnteresseerden. Onze missie is het bevorderen van positief en innovatief jeugdbeleid. Een jongeren- en kindvriendelijke gemeente...
Factsheet
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Initiatief-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarna heeft de minister van BZK in zijn brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer het tijdpad geschetst voor implementatie van de Wnra, waarbij als invoeringsdatum wordt uitgegaan van 1 januari 2020.
Factsheet
Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft – helaas – problematiek die vaak jaren duurt. Het risico...
Factsheet
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt bij aanbieders en wijkteams gegevens uit in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten kunnen daar goed gebruik van maken, bijvoorbeeld om zich te vergelijken met andere gemeenten, of door zicht te krijgen op trends in het gebruik van jeugdhulp,...
Factsheet
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. (Publicatiedatum: 2017) Naar de publicatie VNG-pagina Meldcode