Factsheet
Factsheet met 15 tips van en voor gemeenten over autodelen. Als bijlage een meer uitgebreide versie. Bijlage:
Factsheet
Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft – helaas – problematiek die vaak jaren duurt. Het risico...
Factsheet
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Initiatief-wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarna heeft de minister van BZK in zijn brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer het tijdpad geschetst voor implementatie van de Wnra, waarbij als invoeringsdatum wordt uitgegaan van 1 januari 2020.
Factsheet
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt bij aanbieders en wijkteams gegevens uit in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten kunnen daar goed gebruik van maken, bijvoorbeeld om zich te vergelijken met andere gemeenten, of door zicht te krijgen op trends in het gebruik van jeugdhulp...
Factsheet
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. (Publicatiedatum: 2017) Naar de publicatie VNG-pagina Meldcode
Factsheet
Deze factsheet geeft tips en aandachtspunten vanaf de melding van een aanvraag door een burger tot en met de afgifte van de beschikking door de gemeente.
Factsheet
Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en heeft de Inspectie Jeugdzorg de VNG benaderd om soortgelijke kwaliteitsmaatstaven op te stellen: het afsprakenkader. De Inspectie Jeugdzorg heeft namelijk geen bevoegdheden om in het buitenland toezicht te...
Factsheet
Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet. Het model - ontwikkeld door Deloitte en VNG - is bedoeld om de dialoog over de invoering van de Omgevingswet binnen de gemeente op te starten, dan wel richting te geven...
Factsheet
JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Factsheet Jeugdzorgplus 2017 (Jeugdzorg Nederland) JeugdzorgPlus op website Jeugdzorg Nederland
Factsheet
In dit factsheet heeft het OTAV verschillende voorbeelden uit/van plannen van aanpak voor het uitvoeren van het participatieverklaringstraject (PVT) op een rij gezet.