Factsheet
De nieuwe afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen is op 1 januari een feit. Wat betekent deze wijziging in regelgeving voor cliënten, professionals en gemeenten? Diverse factsheets leggen de gevolgen uit. Webpagina: Hoe verandert vanaf 2018 de financiering van de verzorging van kinderen thuis? (VWS) Webpagina: Veranderingen in...
Factsheet
In de Wmo 2015 is de ‘landelijke toegankelijkheid’ van beschermd wonen en opvang vastgelegd. Vervolgens zijn in convenanten en handreikingen afspraken gemaakt tussen de (centrum)gemeenten om de (eenduidige) toepassing van de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te waarborgen. Om gemeenten in de praktijk te ondersteunen dit handzame...
Factsheet
Voor jongeren in kwetsbare posities is de overgang naar volwassenheid soms een uitdaging. Gemeenten en professionals hebben de taak om hen hierbij te begeleiden, zodat zij als zelfredzame volwassenen hun plek in de samenleving kunnen vinden en toegang tot de arbeidsmarkt kunnen verwerven. In de factsheet Jongeren op weg naar...
Factsheet
De Jeugdwet vraagt om transformatie: een nieuwe manier van denken en handelen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming. De Jeugdwet stelt ook verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners. Onderdeel daarvan is de Norm van de verantwoorde werktoedeling. Wat u als gemeente moet weten over deze regels staat in deze factsheet...
Factsheet
JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Factsheet Jeugdzorgplus 2017 (Jeugdzorg Nederland) JeugdzorgPlus op website Jeugdzorg Nederland
Factsheet
Factsheet
Gemeenten hebben te maken met diverse soorten van beschermd wonen voor de klanten. Het CAK vindt het belangrijk dat gemeenten op de hoogte zijn van de eigen bijdrage die de klant hiervoor betaalt, hoe de ondersteuning bij CAK aangeverd moet worden en hoe de afdracht van de eigen bijdrage verloopt...
Factsheet
Factsheet voor raadsleden over de Omgevingsvisie en de sturende rol van de raad.
Factsheet
Een factsheet over de noodzaak van de Omgevingswet en de impact ervan voor gemeenten.