Factsheet
Op basis van de Omgevingswet zijn gemeenten, provincies en het Rijk verplicht om een Omgevingsvisie op te stellen. Voor het Rijk is dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De NOVI beschrijft de langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving in Nederland. Daarnaast geeft het Rijk met de NOVI aan wat de nationale belangen...
Factsheet
Een factsheet over het belang en de functionaliteiten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Factsheet
Het Financieel Dialoogmodel Omgevingswet geeft een indicatie van de invoeringskosten, exploitatielasten en frictiekosten rond de invoering van de Omgevingswet. Het model - ontwikkeld door Deloitte en VNG - is bedoeld om de dialoog over de invoering van de Omgevingswet binnen de gemeente op te starten, dan wel richting te geven...
Factsheet
Het Kennisdocument Beschut werk in de Prticipatiewet geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument Beschut werk uit de Participatiewet. De vragen zijn geactualiseerd vanwege alle wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. Het kennisdocument is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving...
Factsheet
Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Een delegatie van het Congres van de Raad van Europa ziet toe op een eerlijk en vrij verloop van deze verkiezingen. De VNG heeft een factsheet gemaakt om de delegatie een overzicht te bieden van de verkiezingsfeitjes, de veranderingen op lokaal niveau...
Factsheet
Integrale vroeghulp voor jongen kinderen (0-7 jaar) door regionale expertiseteams helpt ernstig problemen te voorkomen. Teams verbinden vroegsignalering, integrale diagnostiek en gezinsondersteuning en stemmen onderwijs en zorg op elkaar af.
Factsheet
Met de invoering van de Wmo zijn gemeenten op een aantal terreinen verantwoordelijk geworden voor de ondersteuning van mensen met een ernstige psychische aandoening, zoals voor inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. De factsheet bevat aandachtspunten en aanbevelingen voor gemeenten op thema's als wonen, werk en dagbesteding, sociale relaties...
Factsheet
De nieuwe afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen is op 1 januari een feit. Wat betekent deze wijziging in regelgeving voor cliënten, professionals en gemeenten? Diverse factsheets leggen de gevolgen uit. Webpagina: Hoe verandert vanaf 2018 de financiering van de verzorging van kinderen thuis? (VWS) Webpagina: Veranderingen in...
Factsheet
In de Wmo 2015 is de ‘landelijke toegankelijkheid’ van beschermd wonen en opvang vastgelegd. Vervolgens zijn in convenanten en handreikingen afspraken gemaakt tussen de (centrum)gemeenten om de (eenduidige) toepassing van de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang en beschermd wonen te waarborgen. Om gemeenten in de praktijk te ondersteunen dit handzame...