Handreiking
Wat is er nodig om interventies voor informele opvoedondersteuning beter zichtbaar en inzetbaar te maken bij de ondersteuning aan vluchtelinggezinnen?
Handreiking
Een crisismaatregel kan leiden tot verplichte ambulante zorg of opname. Voorafgaand aan een crisismaatregel is gedurende maximaal 18 uur tijdelijk verplichte zorg toegestaan met een maximum van 12 uur nadat betrokkene door een psychiater onderzocht is. Deze handreiking is een hulpmiddel bij het inrichten van de crisismaatregel. Het beschrijft het...
Handreiking
Overzicht van de mogelijkheden voor terugvordering binnen het bestuursrecht, civiel recht en strafrecht bij fraude met pgb’s of ZIN onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
Handreiking
Een aantal medewerkers combineert het werken bij de gemeente met een baan als reservist bij Defensie. De handreiking Reservisten bij gemeenten geeft reservisten en leidinggevenden praktische informatie bij het maken van afspraken over de afwezigheid van reservisten.
Handreiking
Gemeenten hebben de verplichting om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Hoe verhoudt deze functie zich tot de rest van de organisatie? Hoe en met wie werkt de FG samen? Dit is een publicatie van de Informatie Beveiligingsdienst, een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse gemeenten. De IBD is...
Handreiking
Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid enkele rapporten over veehouderij en gezondheid. Daaruit komen verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden naar voren. Het roept de vraag op: wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor lokale en regionale overheden in gebieden met veehouderijen? Wat zijn...
Handreiking
Wat staat er in deze brochure? In deze brochure beschrijven we praktijkervaringen van kinderopvangaanbieders die te maken hebben met vluchtelingenkinderen. Wat zien ze bij deze kinderen? En welke uitdagingen ervaren pedagogisch medewerkers in de kinderopvang in de dagelijkse praktijk? Daarnaast geven we achtergrondinformatie, handvatten en tips voor het omgaan met...
Handreiking
De handreiking Basisbeginselen subsidierecht is bedoeld als overzicht voor degenen die al bekend zijn met het algemeen bestuursrecht en zich snel willen oriënteren in het subsidierecht als daar vragen over zijn.
Handreiking
Om als pedagogisch medewerker de vluchtelingenkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te ondersteunen is het handig om iets te weten over de achtergrond van deze gezinnen. Waarom zijn zij gevlucht? Hoe was de situatie in het land van herkomst op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs...
Handreiking
In de handreiking Beperkt waar het moet is aangegeven hoe rechtmatig een beperking aan de openbaarheid van archieven te stellen. Bij de overbrenging naar de archiefbewaarplaats kan of moet de gemeente beperkingen stellen aan de openbaarheid op grond van privacy, belangen van de staat en zijn bondgenoten of onevenredige bevoordeling...