Overig
De vervolgagenda bouwt voort op het werk, de opgedane inzichten en de resultaten van de samenwerking in de afgelopen jaren. De sturende rol van gemeenten en provincies – en de creatieve wijze waarop zij hun instrumentarium inzetten – is essentieel voor het behalen van de doelstellingen van de Retailagenda. Met...
Overig
De wetgeving over verplichte hulp aan mensen in geestelijke nood gaat veranderen. Dat heeft ook consequenties voor gemeenten, maar hoe zij de nieuwe praktijk precies moeten vormgeven, is niet helemaal duidelijk. In een themanummer over Zorg wijdt VNG Magazine een artikel aan de Wet verplichte ggz. Aan het woord komen...
Overig
De beleidsinformatie jeugd heeft betrekking op het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de gemeenten is dit waardevolle informatie, omdat zij de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau. Om te voorkomen dat iedereen op eigen wijze beleidsinformatie gaat uitvragen zijn er landelijke afspraken...
Overig
Voor de goede uitvoering van alle jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten bovenlokaal samenwerken. De gemeenten hebben 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht. Er is niet één schaal van samenwerking voor alle gedecentraliseerde jeugdzorgtaken. Men kiest vanuit de inhoud van de taak, voor een efficiënte aanpak: lokaal, regionaal of bovenregionaal...
Overig
De VNG heeft voor ogen de gemeenten te ondersteunen, maar wat is de rol van gemeenten dan op het gebied van ondermijning en wat is de rol van de andere betrokken partijen? Dit rapport is een verkenning van de rol van de VNG op het gebied van (de aanpak van)...
Overig
De Hoge Raad besliste op vrijdag 27 september 2019 dat rookruimten in horeca-inrichtingen in strijd zijn met artikel 8 van het WHO-kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Met ingang van deze datum zijn rookruimten van horeca-inrichtingen die vergunningsplichtig zijn,verboden. Hieronder vallen onder andere discotheken, coffeeshops, cafés, concertzalen, hotels, restaurants, (sport)kantines, buurtcentra, snackbars, zalencentra...
Overig
Magazine met verhalen van mensen die met elkaar werken aan een Lokale Inclusie Agenda. Wat komen zij tegen? Wat is nodig? Wat levert het op? Om antwoorden te vinden op deze vragen hebben de projecten Iedereen doet mee! en Niets Over Ons Zonder Ons in vijf gemeenten pilots gefaciliteerd, waarin...
Overig
In 2018 heeft de VNG een aantal werkgroepen rondom de Principes voor de digitale stad georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten bleek onder meerdere gemeenten de wens te leven meer zicht te krijgen op de rol die zij ten opzichte van het plaatsen van sensoren en inwinnen van sensordata kunnen of zelfs...
Overig
Rapport van de uitkomsten van een enquête naar de aanpak van mensenhandel, in het voorjaar van 2019 gehouden onder gemeenten. De VNG en CoMensha wilden via deze enquête achterhalen hoe het in gemeenten ervoor staat met de aanpak van mensenhandel. Daarnaast was ons doel om zicht te krijgen op behoeften...
Overig
Nederland kent negen krimpregio's en elf anticipeerregio's. Krimpgebieden hebben al te maken met een dalend bevolkingsaantal, voor anticipeergebieden zal dit op termijn aan de orde zijn. De combinatie van wegtrekkende jongeren en vergrijzing van de zittende bevolking zorgt ook voor een verandering in de demografische samenstelling in deze gebieden. Voor...