Organisatie
UWV
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2018

Alle overheids- en onderwijswerkgevers (de sectoren 61 tot en met 66) zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW).

Wij duiden de overheids- en onderwijswerkgevers in deze werkwijzer verder aan als ‘overheidswerkgevers’. Dat de overheidswerkgevers eigenrisicodrager zijn voor de WW, betekent dat UWV de WW-uitkeringen toekent aan werkloze overheidswerknemers en dat UWV de uitgekeerde brutobedragen (verhoogd met de werkgeverspremies)
vervolgens in rekening brengt bij de betreffende overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers zijn op grond van artikel 72a van de WW, ook verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze (ex-)werknemers. Bij de uitvoering van de wettelijke re-integratietaak maken de overheidswerkgevers deel uit van de keten ‘werk en inkomen’ waar ook UWV deel van uitmaakt. Om die keten zo optimaal mogelijk te laten functioneren, is het van belang dat voor alle betrokken partijen duidelijk is wie welke taken heeft en dat ieders activiteiten zo veel mogelijk op elkaar
worden afgestemd.

Deze werkwijzer is bedoeld om daaraan een bijdrage te leveren en bevat praktische informatie voor overheidswerkgevers.