Organisatie
VNG
Publicatie soort
Position paper
Volledige publicatie
Jaar van uitgifte
2019

Het gemeentelijk woonbeleid is de afgelopen jaren belangrijker geworden. Dat komt met name door de nieuwe Woningwet en door de toenemende druk op de woningmarkt. De nadruk ligt op nieuwbouw. Waarbij realisatie vooral een zaak van gemeenten is, al dan niet in regionaal verband. Echter, de bestaande voorraad is veel omvangrijker. Met name de energietransitie is een uitdaging. Het beheer en gebruik van de bestaande voorraad is allereerst een zaak van de eigenaren. De invloed van de overheden is beperkt en verantwoordelijkheden liggen maar gedeeltelijk bij gemeenten. De VNG pleit namens gemeenten voor een goed instrumentarium om de opgaven in oud- en nieuwbouw te kunnen bevorderen. Dat instrumentarium hoeft en kan niet overal hetzelfde zijn.

In deze notitie is de VNG-inzet op een tiental punten nader geconcretiseerd. Hierbinnen kan een aantal topprioriteiten worden onderscheiden (in willekeurige volgorde):

  • Herstructurering binnen bestaande steden en kernen krijgt voorrang
  • Rijksinvesteringen in mobiliteit zijn afgestemd op de verstedelijkingsopgave
  • Er is rijksfinanciering beschikbaar voor onrendabele toppen bij binnenstedelijke herstructurering
  • Woningcorporaties hebben voldoende investeringscapaciteit
  • Er is voor iedereen in elke regio een bij het inkomen en de huishoudengrootte passende woonruimte te vinden
  • Het instrumentarium speelt in op regionale behoeften