Organisatie
VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2013

Het doel van het landelijk transitiearrangement is om - in aanvulling op de regionale transitiearrangementen - te komen tot afspraken met aanbieders (in afstemming met huidige opdrachtgevers) van bepaalde specialistische functies op de onderwerpen die zijn benoemd in het regionaal transitiearrangement.

Het landelijke transitiearrangement beschrijft de afspraken tussen alle gemeenten en de zorgaanbieders die (mogelijk) in aanmerking komen voor landelijke afspraken voor specialistische functies gericht op de volgende onderwerpen:

  • Continuïteit in 2015 van zorg voor cliënten die per 31 december 2014 in zorg zijn of een indicatie hebben voor de zorg (wachtlijst).
  • Continuïteit van de zorginfrastructuur in 2015 voor cliënten die deze zorg nodig hebben.
  • Het inventariseren van frictiekosten en het vaststellen van frictiekosten beperkende maatregelen.
  • Uitgangspunten voor de beoogde werkwijze van de landelijke afspraken voor specialistische functies vanaf 2015 en verder, en een schets van het proces om de afspraken voor 1 januari 2015 te hebben vastgelegd. Daar waar in deze notitie wordt gesproken over landelijke afspraken, wordt het vervolg en de uitwerking van dit landelijk arrangement na 31 oktober 2013 bedoeld.

Dit landelijk transitiearrangement is zorgvuldig afgestemd met vertegenwoordigers van gemeenten en aanbieders. Door in te stemmen met dit arrangement geven aanbieders aan continuïteit van zorg te kunnen bieden in 2015 onder de voorwaarden zoals aangegeven in dit document.

Het landelijk transitiearrangement heeft de status van een intentieverklaring, maar is niet vrijblijvend. In de periode vanaf 31 oktober 2013 en doorlopend in 2014 worden de in het landelijk transitiearrangement gemaakte afspraken verder geconcretiseerd, uitgewerkt en door partijen afgestemd.

Het landelijk transitiearrangement is een tussenstap om te komen tot landelijke afspraken voor specialistische jeugdzorg die gelden vanaf 1 januari 2015 voor in beginsel drie jaar. Het landelijk transitiearrangement vormt daarmee een kader voor de nadere uitwerking van de landelijke afspraken waar partijen zich aan houden en geldt voor het jaar 2015.