Organisatie
Ministerie van VWS
Jaar van uitgifte
2016

Ten aanzien van het pgb-trekkingsrecht is de verwachting dat gemeenten tegen problemen aanlopen wanneer zij moeten bepalen welke lasten en nog te verrekenen bedragen in de gemeentejaarrekening 2015 moeten worden verwerkt. Met oog daarop maakte het ministerie van VWS deze handreiking. Doel: de problematiek en de daarbij te doorlopen stappen zoveel als mogelijk hanteerbaar te maken. De handreiking betreft:

  • de afstemming tussen gemeente en SVB
  • het opstellen van de jaarrekening
  • de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarrekening

De handreiking bevat een suggestie met betrekking tot het te doorlopen jaarrekeningproces. Uiteindelijk maken gemeenten hierin hun eigen afwegingen. Het document is tot stand gekomen met inbreng van de VNG, de NBA, de SVB, commissie BBV en de ministeries van VWS en BZK.