Mechanisme

UitwisselingsMechanisme voor gemeenten (UM)

Project

Gerelateerde thema's

Het UitwisselingsMechanisme voor Gemeenten (UM) is een betrouwbaar mechanisme om gegevens te delen. Zo helpt UM gemeenten met goede dienstverlening aan inwoners. Op dit moment is het delen van gegevens niet eenvoudig. Dit komt door verkokering, verschillende systemen die niet op elkaar zijn afgestemd, andere gegevensstandaarden en verschillende manieren van delen.

Doel van dit project

UM zorgt ervoor dat gemeenten op een betrouwbare manier gegevens kunnen uitwisselen met andere gemeenten en andere partijen.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Project- of uitvoeringspartner(s): gemeenten 

Beschrijving

UM is een technisch infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via UM gegevens uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals bijvoorbeeld VUM). De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen.

UM kan gezien worden als een ‘stekkerdoos’ waar gemeenten gemakkelijk op kunnen aansluiten. Gemeenten kunnen zo gebruik maken van landelijke voorzieningen, zonder dat zij hiervoor een bepaald niveau van gegevensvolwassenheid nodig hebben. UM ontzorgt gemeenten door op een generieke manier gegevens te delen, met behoud van de eigen systemen. Op deze manier kan elke gemeente in eigen tempo toewerken naar een informatievoorziening volgens de Common Ground Principes.

VNG helpt gemeenten aan te sluiten

VNG begeleidt gemeenten om aan te sluiten op UM. Eerst kunnen gemeenten aansluiten binnen het werkdomein op VUM. Daarna volgen andere voorzieningen.

UM en werkdomein 

VUM 

UM start met VUM (Verbeteren Uitwisseling Machtigingsgegevens). Gemeenten kunnen via UM aansluiten op het VUM en hierbij gestandaardiseerde profiel- en vacaturegegevens uitwisselen met publieke en private partners in de keten. Gemeenten blijven met hun eigen applicaties en functionaliteiten werken. Hiermee verbetert de dienstverlening naar de inwoner, de gemeenten hebben nu namelijk ook gegevens van andere arbeidsmarktpartijen.

Planning UM - VUM 

Begin 2022 start een aantal pilots om de verschillende componenten van UM te testen. In deze pilots werkt UM samen met het programma VUM en met gemeenten. Daarnaast start het aanbestedingstraject. VNG ontwikkelt samen met leveranciers UM, faciliteert gemeenten bij de aansluiting en blijft in contact met gemeenten om wensen op te halen ter verbetering van UM.

De aansluitscenario's op VUM worden in onderstaande video uitgelegd.

Arbeidsmarktdashboard 

Het arbeidsmarktdashboard heeft kerncijfers per thema. Nu gemeenten de mogelijkheid krijgen hun gegevens te delen met het UWV worden de kerncijfers actueler waardoor beter gestuurd kan worden op de thema’s binnen het werkdomein. Dit zorgt er dus voor dat gemeenten meer inzicht krijgen en hun dienstverlening naar werkzoekenden, werkgevers en ondernemers kan verbeteren.

Heeft u een vraag over UM? Mogelijk staat het antwoord hieronder bij de veel gestelde vragen.

1: Wat is UM?

UM staat voor UitwisselingsMechanisme voor Gemeenten. UM is een technische infrastructuur die elektronische gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Gemeenten kunnen door middel van UM aansluiten op landelijke stelsels en voorzieningen zoals Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM), waarbij gemeenten gegevens kunnen uitwisselen met elkaar en met ketenorganisaties zoals het UWV.

UM is een tijdelijke transitievoorziening waar gemeenten gemakkelijk op aan kunnen sluiten. Door op een generieke manier gegevens te delen, kunnen gemeenten gebruikmaken van landelijke voorzieningen, zonder dat zij hiervoor over een Application Programming Interface (API) dienen te beschikken. Zo legt UM de verbinding tussen de gemeente en het koppelmechanisme VUM.

Uiteindelijk is het streven dat iedere gemeente aan kan sluiten op landelijke stelsels en voorzieningen door middel van een API, dus zonder UM. Dit is in lijn met de informatiekundige visie Common Ground, een initiatief van VNG en Nederlandse gemeenten.

2: Wat is het verschil tussen UM en UMw?

UMw staat voor UitwisselingsMechanisme Werk. Hiermee wordt het gebruik van UitwisselingsMechanisme voor Gemeenten (UM) binnen het Werkdomein geduid. UM is generiek ontwikkeld, zodat het later ook voor andere doeleinden ingezet kan worden binnen de domeinen Werk, Inkomen, Schulden en Inburgering (WISI).

3: Wat is de relatie tussen VUM en UM?

Als u niet rechtstreeks aan kunt sluiten op het koppelmechanisme van VUM, kunt u hiervoor gebruik maken van UitwisselingsMechanisme voor Gemeenten (UM).

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) maakt het mogelijk dat gemeenten en ketenpartners op basis van een zoekvraag elkaars werkzoekende- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) kunnen raadplegen. Niet iedere gemeente kan direct aansluiten op VUM, omdat uitwisseling op basis van API's vereist is. Niet iedere gemeente beschikt (op dit moment) over een API. Door gebruik te maken van UM kunt u toch aansluiten op VUM. 

Meer informatie over de aansluiting op VUM vindt u bij vraag 6 of bekijk de video hierboven.

4: Wat is de relatie tussen de producten VUM, UM en instrumentengidsen Dennis & Eva?

Bovenstaande producten hebben als gezamenlijk doel om de dienstverlening van gemeenten aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren, zodat meer mensen duurzaam aan het werk geholpen kunnen worden. Deze producten kunnen naast elkaar geïmplementeerd en gebruikt worden.

Het werklandschap (PDF) kunt u gebruiken om bovenstaande en nieuwe ontwikkelingen op de dienstverlening te plotten. Het werklandschap is samen met gemeenten ontwikkeld en is een globale weergave van de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

5: Kan mijn gemeente bij gebruik van UM met dezelfde systemen blijven werken?

Ja. In principe kan elke gemeente met eigen systemen blijven werken naast het gebruik van het UM-portaal. Voor VUM gebruikt u het UM-portaal voor het uploaden van matchingsgegevens of het stellen van zoekvragen. 
Zie voor meer informatie over aansluitmogelijkheden op VUM matchingsgegevens.nl.

6: Slaat UM data op?

UM slaat data (tijdelijk) op. In UM uploaden gemeentes hun werkzoekendeprofielen en vacatures om deze beschikbaar te maken aan alle aangesloten VUM-partijen. Deze gegevens staan dus opgeslagen in UM. Resultaten op zoekvragen worden tijdelijk opgeslagen in UM. Als gemeenten een zoekvraag op vacatures of werkzoekenden stellen, worden de matches die terugkomen voor een aantal dagen opgeslagen in UM. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke informatie.

Om daadwerkelijk contact te leggen met de jobcoach van de werkzoekende of het bedrijf dat de vacature heeft uitgezet, zal een detailvraag op één van de matches moeten worden gesteld. Dit is beperkt tot 10 detailvragen die gesteld kunnen worden op de matches van één zoekvraag. Deze informatie van de detailvraag wordt opgevraagd bij de bron. Informatie die herleidbaar is tot een persoon wordt niet opgeslagen.

7: Heeft UM ook een matchingsfunctionaliteit?

Nee, UM zorgt voor de uitwisseling van gegevens en matcht geen vacatures en werkzoekenden.

Kijk voor andere veel gestelde vragen over VUM op matchingsgegevens.nl.