Leerkringen

Het doel van de leerkringen is kennis en ervaring uitwisselen, gezamenlijk leren en ontwikkelen en thema’s uitdiepen. De leerkringen zijn een aanvulling op de ondersteuning door de drie regioadviseurs. In de leerkringen worden hefbomen gezocht om de verandering daadwerkelijk te realiseren en vervolgens te delen. In elke leerkring komen steeds 5 á 6 regio’s bij elkaar en de frequentie is 4x per jaar.

 

Update Leerkringen

In elke ronde leerkringen worden de projectleiders geïnformeerd over de voortgang van het programma Geweld hoort nergen thuis en wordt daarnaast tijd en gelegenheid geboden om kennis en ervaringen uit te wisselen. In oktober 2018 vond de eerste serie Leerkringen plaats. Vanaf de eerste Leerkring in 2019 wordt een deel van de agenda voorbereid door individuele regionaal projectleiders. Per Leerkring een korte agenda update van wat er is besproken en een verwijzingen naar meer informatie over de besproken punten.

1e ronde leerkringen oktober 2018

 • Kennismaking met elkaar en de leden van het programmateam
 • Toelichting op het programma Geweld hoort nergens thuis
 • Verwachtingen van de regionaal projectleiders, lees een korte toelichting op het programma en de rol van de regionale projectleiders in de digitale brochure Geweld hoort nergens thuis
 • Verkenning regionale stand van zaken, lees meer over de eerste voortgangsrapportage van uit de regio’s.
 • Vooruitblik op de komende Leerkringen

2e ronde leerkringen december 2018

 • Update stand van zaken programmateam
 • Versterken lokale infrastructuur. Mede op basis van de input uit de leerkringen is een plan van aanpak opgesteld. Lees meer over het versterken van de lokale infrastructuur.
 • Projectenaanpak ‘van denken naar doen’. Mede op basis van de input uit de leerkringen zijn de criteria en thema’s voor de projectenaanpak opgesteld. Lees meer over de uitwerking van deze projectenaanpak.
 • MDA++. De input vanuit de leerkringen is gebruikt in de voorbereiding van landelijke bijeenkomsten op 4 februari en 25 maart. Deze bijeenkomsten zullen leiden tot een roadmap voor het implementeren van MDA++.
 • Integrale sturing op aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De input vanuit de leerkringen wordt mede gebruikt voor het vormgeven van de VNG-pilots regiovisie Zorg en Straf. Lees meer over de pilots van de VNG.

3e Ronde Leerkringen februari 2019

 • Update stand van zaken programmateam
 • Publiekscampagne, lees meer over de campagne: ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’
 • De spiegelgroep ‘ervaringsdeskundigen’, lees meer over de spiegelgroep ervaringsdeskundigen, onder ‘wie is wie’/ervaringsdeskundigen
 • Regionale route naar 2021, lees meer over de regionale route naar 2021
 • Informatie delen & Privacy’. De input vanuit de leerkringen wordt gebruikt om een plan van aanpak op dit thema te maken dat aansluit bij de behoeften van de regio’s.
 • Ervaringen met Intensief casemanagement voor gezinnen na een huisverbod in Groningen. Naar aanleiding van deze bespreking is een kennisdossier gemaakt. De kennisdossier vind je hier

4e Ronde Leerkringen mei 2019

 • Update stand van zaken programmateam
 • Tweede voortgangsrapportage: deze wordt 29 mei vastgesteld door de stuurgroep GHNT en mid juni aan de Tweede Kamer gestuurd. Zodra deze openbaar is, wordt een link opgenomen.
 • Projectenpool Van-denken-naar-doen: De projectenpool: ‘Van denken naar doen’ is vanaf 20 mei 2019 van start. Vanuit deze pool faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten, om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Informatie over onder andere de criteria
 • Bouwstenen MDA++: De input vanuit de leerkringen is gebruikt in de voorbereiding van landelijke bijeenkomsten op 4 februari en 25 maart. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot een zilveren versie van de bouwstenen MDA++. De komende maanden worden deze bouwstenen beproefd in regio’s en andere gremia. De zilveren versie is op te vragen via info@geweldnergensthuis.nl.
 • Ontwikkelagenda Landelijk Netwerk Zorg en Straf, meer informatie over deze ontwikkelagenda
 • Versterken lokale infrastructuur: een eerste concept van het kwaliteitskader is gereed. Deze is op te vragen via info@geweldnergensthuis.nl.
 • De meldcodetour is van start. Op het forum Geweld hoort nergens thuis vinden regionaal projectleiders en contactambtenaren meer informatie en de toolkit rondom de vernieuwde meldcode vind je hier.

De vijfde ronde van de Leerkringen zal plaatsvinden in september 2019