Wie is wie

Centraal binnen de aanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis staat het slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Rondom slachtoffers zijn elke dag meer dan 1 miljoen professionals uit het sociale en veiligheidsdomein actief om huiselijk geweld en kindermishandeling in beeld te brengen, te stoppen en duurzaam op te lossen.

In cirkels daarom heen zijn een aantal groepen actief, die ieder vanuit hun eigen professionaliteit, perspectief en betrokkenheid een bijdrage leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de eerste plaats zijn dat de opdrachtgevers van het programma, de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), voor rechtsbescherming (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij besloten in april 2018 om een meer jaren programma te presenteren onder de titel Geweld hoort nergens thuis.

Mevrouw Annemarie Penn-Te-Strake, burgemeester van Maastricht is ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis. Meer hierover leest u in een interview met mevrouw Penn in de nieuwsbrief Regioburgemeesters.

Om de aanpak te ondersteunen en te zorgen voor borging en resultaat zijn er rondom de cirkel van opdrachtgevers, ook een stuurgroep, kernteam, leerkringen, 30 regionale projectleiders en een programmateam betrokken. Een bijzondere rol is weggelegd voor ervaringsdeskundigen uit het sociale en veiligheidsdomein. Zij weten als geen ander knelpunten te benoemen en oplossingsrichtingen te wijzen.

  Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken landelijke organisaties, zij agenderen eventuele knelpunten in wet- of regelgeving, spreken hun eigen achterban aan en dragen de doelen en successen van het programma pro-actief uit. De stuurgroep neemt besluiten en creëert doorbraken. Ze komen 2x per jaar bij elkaar.

Bij de Stuurgroep aangesloten maar zelf géén lid zijn:

  • Mw. M. Smit (directeur Jeugd en portefeuillehouder programma Geweld hoort nergens thuis) 
  • Mw. de Bie (directeur BAenV en portefeuillehouder JenV)
  • Mw. Rabarison (directeur beleid inclusieve samenleving, gemeentefinanciën)
  • Dhr. J.D. Sprokkereef (programma directeur Geweld hoort nergens thuis en secretaris)

Kernteam

Leden van het landelijk kernteam vertegenwoordigen relevante organisaties voor het programma en hebben expertise op operationeel en/of tactisch niveau. Het kernteam bewaakt de aansluiting van de eigen organisaties op de gezamenlijke aanpak in de regio’s en agendeert knelpunten en best practices uit de regio’s. Het stimuleert en ondersteunt regio’s met kennis in het uitvoeren van het eigen actieplan. Zij leveren ook inspanning bij het aanjagen en aanspreken van partners die een taak en verantwoordelijkheid hebben in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze komen 6x per jaar bij elkaar.

Leerkringen

Het doel van de leerkringen is kennis en ervaring uitwisselen, gezamenlijk leren en ontwikkelen en thema’s uitdiepen. De leerkringen zijn een aanvulling op de ondersteuning door de drie regioadviseurs. In de leerkringen worden hefbomen gezocht om de verandering daadwerkelijk te realiseren en vervolgens te delen. In elke leerkring komen steeds 5 á 6 regio’s bij elkaar en de frequentie is 6x per jaar.

Regionale projectleiders (30) / Bestuurlijke netwerken

De aanpak komt in de praktijk tot stand, zo dicht mogelijk bij slachtoffer en pleger. Nederland is verdeeld over 30 regio’s. Het overgrote deel van de regio’s zijn georganiseerd naar de indeling van Veilig Thuis. Een aantal zijn anders georganiseerd, bijvoorbeeld langs de lijnen van de centrumgemeenten vrouwenopvang.

Elke regio vertaalt de drie overall actielijnen naar een eigen actieplan voor de concrete uitvoering, daarnaast richt ze een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk in dat deze aanpak ondersteunt en uitdraagt. De regionale projectleider voert regie op de uitvoering van de actieplannen.

Vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis is er een aanbod voor de regio’s ter ondersteuning, maar er is ook een vraag verbonden aan de samenwerking.

 

De samenstelling van de regio’s

   

  Programmateam

Binnen het domein Zorg en Veiligheid is onder de directie Jeugd in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG een programmateam actief om te initiëren, te verbinden en synergie aan te brengen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het team coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en sluit aan bij de praktijk van meer dan 1 miljoen professionals uit het sociale en veiligheidsdomein die dagelijks actief zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.