Regionale route 2021

Aanleiding

De doelstellingen die binnen het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) zijn geformuleerd om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren moeten grotendeels in de regio worden gerealiseerd.

De drie actielijnen van het programma GNHT bestaan uit verschillende bouwstenen, die op hun beurt weer bestaan uit een groot aantal thema’s. Een deel van deze thema’s vraagt uitwerking en uitvoering op landelijk niveau. Een groot aantal echter vraagt om uitwerking en uitvoering op regionaal of lokaal niveau. Het is niet realistisch om er vanuit te gaan dat een regio gelijktijdig kan inzetten op alle thema’s uit het programma. De regio’s stellen in hun eigen plannen van aanpak en/of uitvoeringsplannen eigen prioriteiten.

Juist omdat regio’s aan verschillende thema’s werken, wordt er op meerdere fronten voortgang gerealiseerd. Regio’s kunnen hun eigen succes ‘vieren’ en dit delen met de andere regio’s die in hun eigen aanpak weer voortbouwen op de werkzame elementen.. Zo zijn de 28 regio’s samen met het landelijk programma GHNT op weg naar 2021!

Regionale route 2021

Door te werken met een regionale route naar 2021 hoeven we niet tot het einde van de looptijd van het programma GHNT te wachten op succes, maar kunnen tussentijds, regionale successen worden benut en gedeeld met andere regio’s. Werkzame bestanddelen die beproefd zijn en geleid hebben tot succes kunnen andere regio’s inspireren en ondersteunen in de aanpak van die thema’s in hun eigen regio.

In een schematisch illustratie ziet dat er als volgt uit.

Hoe werkt het in de praktijk?

 • Het programmateam selecteert een aantal thema’s uit het programmaplan, die als eerste in aanmerking komen voor deze uitwerking. Deze zijn zoveel mogelijk gelijk aan de prioriteiten zoals die in de eerste voortgangsrapportage zijn opgenomen.
 • Per bouwsteen wordt gekeken welke regio’s op deze thema’s al goede voortgang boeken. Deze regio’s worden actief benaderd met het verzoek om zich aan een thema te verbinden.
 • Daarnaast wordt een algemene vraag aan de 28 regionale projectleiders gedaan, waarbij regio’s zichzelf kunnen aanmelden op de thema’s. Van belang is dat regio’s zelf deze thema in hun regionale aanpak prioriteit geven.
 • Per thema heeft het programmateam een ‘propositie’ opgesteld: wat betekent het voor een regio om zich te verbinden?
  • Het einddoel dat met het thema wordt nagestreefd. Deze is in het programma GHNT geformuleerd. Waar nodig wordt dit doel nader gespecificeerd (wanneer is het doel behaald?) en voorzien van een fasering (wat is er bereikt om te kunnen spreken van succes in de eerste en daaropvolgende fases?)
  • De planning
  • Wat vraagt dit van de regio en wat kan de regio verwachten van het programmateam?
  • Wat betekent het als een regio zich op een later moment verbindt aan een thema?
 • De resultaten in de regio’s worden gevolgd door het programmateam. De successen en werkzame bestanddelen worden via de communicatiemix van het programma GHNT gedeeld met de andere regio’s. Denk hierbij aan het platform GHNT, nieuwsberichten, de Toolbox van het programma en presentaties.
 • Tussentijds onderling leren wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
 • De werkzame bestanddelen kunnen waar mogelijk een bijdrage leveren aan het komen tot landelijke afspraken.

Het einddoel van de regionale route naar 2021 is dat de bouwstenen en thema’s van het programma, die op deze manier tot stand komen. in elke regio worden toegepast in een vorm passend bij desbetreffende regio.

Prioriteiten 2019

Voor 2019 zijn de geselecteerde bouwstenen die door koplopers geadopteerd kunnen worden:

 • MDA++ (inclusief pilots onder één dak)
 • Lokale teams / lokale infrastructuur versterken
 • Integrale sturing
 • Traumascreening
 • Aanpak ouderenmishandeling
 • Aanpak eergerelateerd geweld / schadelijke praktijken
 • Vrouwenopvang- en hulpverlening
 • Handle with care

Op 17 juni 2019 hebben Mw. Annemarie Penn te Strake, burgemeester van Maastricht en ambassadeur van het programma GHNT en Hameeda Lakho, lid van de spiegelgroep van ervaringsdeskundigen van het programma GHNT het officiële startsein gegeven voor de start van de Regionale route 2021. Dat deden zij op de Dag van Zorg & Veiligheid 2019. Voorafgaand aan het officiële startsein las Merel Steinweg een StandUpBlog voor met als titel ‘Bruine koe’. Merel gaat als StandUpBlogger de route naar 2021 GHNT volgen. Zowel de Blog als de animatie Route 2021 zijn hier de bekijken en beluisteren.

Voor vragen over de regionale route naar 2021, neem contact op met één van de vier regioadviseurs van het programma GHNT, Lieke Bruinooge, Gerrianne Rozema, Wietske Dijkstra en Gido de Vos of via info@geweldnergensthuis.nl