Projectenpool: ‘Van denken naar doen’

De uitvraag voor de projectpool ‘Van denk naar doen’ loopt wat vertraging op in verband met de financiering. We zijn op dit moment bezig met een financieringsvorm waarbij gemeenten een projectvoorstel kunnen doen op de onderstaande thema’s. We verwachten hierover in april duidelijkheid. Onder meer via deze website en de regionale projectleiders informeren wij u zo snel mogelijk nader over het openstellen van de pool.

De huidige weergave van de inrichting van het Van denken naar doen-projectenpool is nog aan verandering onderhevig, er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Met de opzet van een projectenpool met als titel ‘Van denken naar doen’ faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, gemeenten en uitvoeringspartners om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: Van denken naar doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

Lokale of regionale projecten

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Deze projecten zijn daarmee een onderdeel van de algemene ondersteuning die het programmateam Geweld hoort nergens thuis biedt in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen. De drie actielijnen zijn: 1) eerder in beeld, 2) stoppen en duurzaam oplossen en 3) waarbij aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo is er een directe lijn met de realisatie doelstellingen van het programma GHNT. Lees meer informatie over de drie actielijnen in de digitale brochure Geweld hoort nergens thuis.

Toetsen op criteria

Samen met de leerkringen, het kernteam en de stuurgroep van het programma GHNT zijn, naast het al genoemde algemene uitgangspunt, nog een vijftal aanvullende criteria benoemd, waarop projecten worden getoetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het zijn geen uitsluitende criteria en het gewicht, dat aan de criteria wordt gegeven, hangt af van het project. Vanuit de projectenpool: ‘Van denken naar doen’ wordt een extra (financiële) impuls gegeven, het gaat dus niet om langdurige financiering of om grote bedragen. De benoemde criteria zijn:

  1. Domein overstijgende samenwerking, multidisciplinaire samenwerking draagt bij aan een effectievere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Partijen als justitie, politie en zorg, maar daarnaast ook het lokale domein (WMO en Jeugd) moeten vertegenwoordigd zijn bij het project.
  2. Bestuurlijk draagvlak en gedeelde visie/doel, gekeken wordt of duidelijk is welke andere partijen bijdragen aan het project en hoe ze dat concreet doen. Bestuurlijk draagvlak helpt bij het tot stand komen en borgen van de projectaanpak. Zorg in het projectplan voor een gedeeld doel of gedeelde visie op de verbeteraanpak en de bestuurlijke betrokkenheid. Hou rekening met aanpassing van werkwijze bij de betrokken partners en hoe de overdracht daarvan wordt vorm gegeven.
  3. Lokale en/of regionale knelpunten en ervaringsdeskundigen, het project moeten gaan over de verbetering van de lokale en/of regionale praktijk. Het lost knelpunten op waar in de praktijk van alle dag tegen aan wordt gelopen. Benut, als het enigszins mogelijk is, de kennis en ervaring van ‘Ervaringsdeskundigen’
  4. Leren & ontwikkelen, het project moet lerende elementen bevatten, zodat de resultaten overdraagbaar zijn naar een andere lokale en/of regionale praktijk. Benoem de concrete resultaten, de werkende bestanddelen. Hoe wordt er geëvalueerd en/of gemonitord zowel tijdens als ook na afloop van het project.
  5. Verduurzaming en borging, het project staat niet op zichzelf, maar de resultaten moeten gedurende het project, maar zeker daarna opgenomen kunnen worden in de ‘normale’ werkzaamheden. Zorg er voor dat de betrokkenheid van de verschillende partijen geborgd is en blijft en dat verantwoordelijkheid daarvoor belegd is binnen het project en voor daarna in de structurele aanpak.

De criteria zullen nog worden aangevuld naar aanleiding van de financieringswijze, onder andere zal de maximale looptijd worden bepaald en een plafond aan het te vragen bedrag worden meegegeven.

Thematiek voor 2019

Het streven is om per jaar op twee momenten een uitvraag te doen voor geschikte projecten. Daarbij wordt aangegeven welke thema’s prioriteit hebben. Evenals de criteria zijn ook de prioriteiten in thema’s opgesteld in direct overleg met het kernteam en de leerkringen. Vanaf maart 2019 zullen ook de Ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het vaststellen van de thema’s. Voor de uitvragen van 2019 zijn de onderstaande thema’s benoemd:

Thema’s eerste uitvraag 2019 *

Thema’s tweede uitvraag 2019 *

Plegeraanpak in de regio

Meldcode (gewijzigde aanpak per 1-1-2019)

Eergerelateerd geweld

Ouderenmishandeling

Kinderen in kwetsbare opvoedsituaties

Traumascreening

Bespreekbaar maken huiselijk geweld en kindermishandeling

Sociale steun aan kinderen (Handle with care)

* De bedoeling is dat het daarnaast mogelijk is om een project in te dienen dat niet onder deze thema’s valt, maar dat wel voldoet aan de gestelde criteria. Per voorstel wordt gekeken of dit wordt gehonoreerd. Vanuit de afstemming binnen de Leerkringen kregen ook de thema’s: MDA++ en de samenwerking lokale teams veel bijval. Afhankelijk van de voortgang op deze beide thema’s wordt de thematiek voor de tweede uitvraag van 2019 nog aangevuld of worden deze thema’s meegenomen in de eerste uitvraag van 2020.

Het proces

Op dit moment hebben we het volgende proces voor ogen: De uitvraag wordt gedaan bij de regionale projectleiders en/of de contactpersonen van de centrumgemeenten en via andere communicatiekanalen passend bij de financieringswijze. Indieners hebben vanaf de datum van de uitvraag acht weken de tijd om te komen tot een projectvoorstel. De beoordelingscommissie heeft, na die acht weken, twee weken nodig om de projectvoorstellen te toetsen aan de criteria en thematiek. Na die twee weken wordt de aanvrager persoonlijk via email of telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit. Het proces staat nog niet vast en kan nog worden aangepast afhankelijk van de financieringswijze.

In de komende weken wordt een definitief besluit genomen op welke wijze de financiering en het daarmee samenhangende proces wordt ingevuld. Zodra er duidelijkheid is wordt deze informatie op deze website toegevoegd.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl