Wetgevingskalender

Naar het overzicht op datum inwerkingtreding

Overzicht van voorstellen van wet- en regelgeving die relevant zijn voor het lokaal bestuur. De voorstellen staan gerangschikt per beleidsveld.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Rechtspositie gemeenteambtenaren; Politieke ambtsdragers; Brandweervrijwilligers; Ambulancepersoneel

 
Belastingen

Gemeentelijke belastingen; Invordering; Heffingen; Bezwaar en beroep

 
Bestuur

Bestuurlijke organisatie; Verkiezingen; Gemeentelijke herindelingen; Samenwerking; Interbestuurlijk toezicht

 
Cultuur en Sport

Kunst- en cultuurbeleid; Lokale omroep; Monumentenbeleid

 
Sociaal Domein 

AWBZ; Jeugdzorg; AMHK; Participatiewet; Passend Onderwijs

 
Dienstverlening en ICT

Informatiebeleid; GBA; Elektronisch bestuurlijk verkeer

 
Economie

Aanbesteden; Toerisme; Winkeltijdenwet; Bedrijventerreinen; Bedrijven Investeringszone

 
Europa

Europese regelgeving

 
Gemeentefinancien

Gemeentefonds; Gemeentebegrotingen; Specifieke uitkeringen; Rekening en verantwoording; Accountantscontrole

 
Asiel

Wet arbeid vreemdelingen, Integratiebeleid, inburgeringsplicht

 
Jeugd 

Kinderopvang; Jeugdzorg; Buitenspeelruimte

 
Maatschappelijke ondersteuning

Wet Publieke gezondheid, huiselijk geweld, Wmo, AWBZ

 
Milieu en Mobiliteit

Geluidwet, Bodembescherming, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, Duurzame Mobiliteit

 
Omgevingswet

Omgevingsvisie, omgevingsplan, vergunning en programma, Veranderopgave Omgevingswet
Onderwijs

Wet educatie en beroepsonderwijs, Passend onderwijs, Openbaar onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid
Recht  

Burgerlijk Wetboek; Gemeentewet; Aanbesteden; Omgevingsrecht; AWB
Ruimte en Wonen

Grondbeleid, Ruimtelijke ordening; Wro; WABO; BVG-zones; Recreatie; ; Omgevingsvergunning, Huisvestingswet; Grondexploitatie;

 
Werk en inkomen 

Armoedebeleid; Wet SUWI; WWB; uitkeringsfraude

 
Veiligheid

Politiebestel; Veiligheidsregio's; Huisverbod