Wetgevingskalender

Naar het overzicht op datum inwerkingtreding

Overzicht van voorstellen van wet- en regelgeving die relevant zijn voor het lokaal bestuur. De voorstellen staan gerangschikt per beleidsveld.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Rechtspositie gemeenteambtenaren; Politieke ambtsdragers; Brandweervrijwilligers; Ambulancepersoneel

 
Belastingen

Gemeentelijke belastingen; Invordering; Heffingen; Bezwaar en beroep

 
Bestuur

Bestuurlijke organisatie; Verkiezingen; Gemeentelijke herindelingen; Samenwerking; Interbestuurlijk toezicht
Cultuur en Sport

Kunst- en cultuurbeleid; Lokale omroep; Monumentenbeleid
Dienstverlening en ICT

Informatiebeleid; GBA; Elektronisch bestuurlijk verkeer
Economie

Aanbesteden; Toerisme; Winkeltijdenwet; Bedrijventerreinen; Bedrijven Investeringszone
 
Energie en Klimaat

Klimaatakkoord; Aardgasvrije wijken; CO2-bepijzing; Regionale Energiestrategie
Europa

Europese regelgeving
Gemeentefinancien

Gemeentefonds; Gemeentebegrotingen; Specifieke uitkeringen; Rekening en verantwoording; Accountantscontrole

 
Asiel

Wet arbeid vreemdelingen, Integratiebeleid, inburgeringsplicht

 
Jeugd

Kinderopvang; Jeugdzorg; Buitenspeelruimte

 
Maatschappelijke ondersteuning

Wet Publieke gezondheid, huiselijk geweld, Wmo, AWBZ
Milieu en Mobiliteit

Geluidwet, Bodembescherming, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, Duurzame Mobiliteit

 
Omgevingswet

Omgevingsvisie, omgevingsplan, vergunning en programma, Veranderopgave Omgevingswet
Onderwijs

Wet educatie en beroepsonderwijs, Passend onderwijs, Openbaar onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid
Recht  

Burgerlijk Wetboek; Gemeentewet; Aanbesteden; Omgevingsrecht; AWB
Ruimte en Wonen

Grondbeleid, Ruimtelijke ordening; Wro; WABO; BVG-zones; Recreatie; ; Omgevingsvergunning, Huisvestingswet; Grondexploitatie;

 
Werk en inkomen 

Armoedebeleid; Wet SUWI; WWB; uitkeringsfraude
Sociaal Domein

AWBZ; Jeugdzorg; AMHK; Participatiewet; Passend Onderwijs
Veiligheid

Politiebestel; Veiligheidsregio's; Huisverbod