Belastingheffing en beleidsondersteuning

Informatie voor raadsleden

Hoewel belastingheffing in de eerste plaats bedoeld is om inkomst te krijgen, kunnen gemeenten belastingen ook inzetten om bepaalde beleidsdoelen te realiseren.

Voorbeeld: stimuleren energiebeleid en belastingheffing

Stel, uw gemeente heeft een beleidsplan ontwikkeld gericht op energiebesparing en gebruik van alternatieve energiebronnen. De gemeenteraad wil burgers en bedrijven stimuleren om mee te doen. Gekeken wordt in hoeverre belastingmaatregelen het beleid kunnen ondersteunen. Mogelijke belastingmaatregelen zijn:

 • OZB: een facultatieve vrijstelling voor zonnepanelen en windturbines waarbij de waarde van deze energie-opwekkers buiten de heffingsmaatstaf wordt gelaten
 • reclamebelasting: lager tarief of vrijstelling voor onverlichte aankondigingen
 • leges: lager tarief of vrijstelling voor het in behandeling nemen van vergunningsaanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen of windturbines

Belastingmaatregelen die niet kunnen niet kunnen, zijn:

 • belastingkorting of -vrijstelling voor gezinnen met inkomens tot modaal
 • OZB: tariefsdifferentiatie tussen energiezuinige en minder zuinige onroerende zaken
 • forensenbelasting en toeristenbelasting: tariefsdifferentiatie naar vakantie-onderkomens met en zonder energiebesparende maatregelen of alternatieve energiebronnen
 • parkeerbelasting: verschillende tarieven voor auto's met een laag of een hoog energieverbruik.

(NB. Deze voorbeelden zijn niet limitatief, en zijn niet getoetst op financiële effecten of uitvoerbaarheid.)

Voorbeeld: stimuleren sportbeoefening en belastingheffing

Stel, uw gemeente heeft een beleidsplan ontwikkeld gericht op de bevordering van breedtesport met hulp van vrijwilligers bij lokale sportverenigingen. Gekeken wordt in hoeverre belastingmaatregelen het beleid kunnen ondersteunen. Mogelijke belastingmaatregelen zijn:

 • OZB: een facultatieve vrijstelling voor sportterreinen waarbij de waarden van deze velden buiten de heffingsmaatstaf worden gelaten
 • reclamebelasting: lager tarief of vrijstelling voor aankondigingen van sportverenigingen
 • leges: lager tarief of vrijstelling voor het in behandeling nemen van vergunningsaanvragen voor activiteiten van sportverenigingen

Belastingmaatregelen die door wettelijke bepalingen niet kunnen, zijn:

 • OZB: tariefsdifferentiatie met een afzonderlijk tarief voor sportterreinen

(NB. Deze voorbeelden zijn niet limitatief, en zijn niet getoetst op financiële effecten of uitvoerbaarheid. Zo moet de gemeente ondanks een OZB-vrijstelling toch de sportvelden waarderen voor de Wet WOZ.)