Belastingverordening

Informatie voor raadsleden

Belastingverordening vereist

De Gemeentewet en enkele andere wetten geven aan welke belastingen gemeenten mogen heffen. Maar daarmee ontstaat er nog geen belastingplicht voor individuele personen. Een gemeente kan pas daadwerkelijk aanslagen gaan opleggen als de gemeenteraad een belastingverordening heeft vastgesteld. De belastingverordening regelt alle voorwaarden die van belang zijn om het belastingbedrag te bepalen dat een individuele persoon moet betalen.

De gemeentelijke vrijheid bij de inrichting van het gebied is niet onbeperkt. De grenzen voor de belastingheffing komt  tot uitdrukking in de belastingverordening. Wat in de verordening is geregeld, mag niet leiden tot overschrijding van de grenzen.

Meer informatie

Noodzakelijke inhoud belastingverordening

Afhankelijk van de belastingsoort regelt de belastingverordening onder meer:

  • wie de belasting moet betalen (‘de belastingplichtige’)
  • waarover de belasting moet worden betaald (belastingvoorwerp / belastbaar feit)
  • welke maatstaven en tarieven de belastingschuld bepalen
  • welke belastingplichtigen of belastbare feiten zijn vrijgesteld
  • vanaf welk moment de belasting wordt geheven

Meer informatie

Verbod op heffing naar draagkracht

De Gemeentewet verbiedt belastingbedragen die afhankelijk zijn van de hoogte van het inkomen, de winst of het vermogen. Het verbod op het hanteren van draagkracht bij de tariefstelling, geldt niet alleen voor het tarief zelf, maar ook voor andere elementen in de belastingverordening die het uiteindelijke bedrag van de belasting bepalen, zoals de vrijstellingen. Het draagkrachtverbod moet bewerkstelligen dat gemeenten met hun belastingheffing geen inkomenspolitiek gaan voeren. Het voeren van inkomenspolitiek is namelijk voorbehouden aan het Rijk.

Heffing vermogensbestanddelen

Vooral de OZB laten zien dat het verbod op heffing naar draagkracht niet verbiedt dat er belasting wordt geheven over vermogensbestanddelen. De waarde van de onroerende zaak is in de OZB immers de verplicht voorgeschreven heffingsgrondslag. Dit past binnen het verbod omdat de waarde van de onroerende zaak de hoogte van de aanslag bepaalt. De draagkracht van de belastingplichtige eigenaar of gebruiker is daarbij niet van belang. Buren in twee identieke woningen betalen daardoor evenveel OZB-belasting, ook als hun inkomens of vermogens verschillen.

Keuzevrijheid gemeenteraad

De vaststelling van de verordening is de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Binnen de grenzen van de wet heeft de gemeenteraad enkele vrijheden bij de invulling van het de belastingverordening. Deze vrijheid komt het meest naar voren in:

  • de keuze om een belasting wel of niet te heffen
  • de heffingsmaatstaven
  • het tarief
  • eventuele vrijstellingen

Meer informatie