De samenwerkende Kempengemeenten noemen hun lokale (wijk-)team: Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). Dit centrum voert de gehele Jeugdwet uit van 0–18 jaar en heeft daarbinnen een aantal specialisaties. Wat betekent inzet op veiligheid binnen het CJG+?

 

Jaartal
2021

Sandra van Leeuwen, teamleider Jeugdhulp binnen dit centrum, en collega Harriët Janssens, jeugd- en gezinswerker in het specialistische Kempenteam, vertellen erover in deze podcast. Zij gaan in op de inzet op veiligheid door jeugd- en gezinswerkers en wat daarbij nodig is. De focus is daarbij gericht op langdurige veiligheid.

Als wijkteam hét verschil maken

De kracht van een lokaal (wijk-)team ligt in het feit dat het dichtbij is: het team kent de wijk en haar bewoners en hun netwerken. Maar men kent ook de andere professionals van het (wijk-) team: hiermee kunnen ze sparren als ze het even niet zo goed weten of twijfels hebben. Ze kunnen snel schakelen met bijvoorbeeld de politie en Veilig Thuis en handelen vanuit de Meldcode. Deze aanpak draagt bij aan het houden van de focus op de fysieke en emotionele veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij is vroegtijdig signaleren essentieel, zo kun je meteen doorpakken en als (wijk-)team echt hét verschil maken.

Opstellen veiligheidsplan centraal

Het ‘Kwaliteitskader werken aan Veiligheid voor gemeenten en lokale (wijk-)teams’ hielp om de kwaliteit van het CJG+ verder te verbeteren. Niet alleen gericht zijn op een hulpvraag van ouders, maar breder kijken naar de veiligheid in en om een gezin: is hier sprake van een incident, zijn er risicofactoren en in hoeverre is er sprake van acute en structurele (on)veiligheid. Het kwaliteitskader gaf reden om de bestaande processen aan te scherpen en onder andere het opstellen van een veiligheidsplan centraal te stellen.

Verbeteringen te behalen

Ondanks dat men aanvankelijk dacht dat alles goed op orde was, waren op een aantal cruciale punten verbeteringen te behalen. Alle professionals worden de komende tijd sámen getraind in het werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gebouwd aan expertise en kunde om vroegtijdig en goed te signaleren en daarna indien nodig geweld ook bespreekbaar te maken en de juiste aanpak op onveiligheid in te zetten. Zo werkt men nog beter samen met het netwerk rondom gezinnen aan veiligheid en werkt men systeemgericht.

Dagelijks veiligheidsspreekuur

De juiste afwegingen maken, is belangrijk en daarom worden er sparringmomenten ingebouwd. Met elkaar spreken over casuïstiek. Is alles vastgelegd in een veiligheidsplan? Dat klinkt misschien zwaar, maar het is een effectieve manier om gemaakte afspraken en risicofactoren te kunnen blijven volgen, evalueren en zo langdurig de veiligheid te waarborgen. Om dit sparren te stimuleren, is er een dagelijks veiligheidspreekuur ingesteld voor het team dat zich inzet op risico’s, onveiligheid en systemische complexiteit. Veiligheid is zo de basis van het CJG+ en standaard een onderwerp van gesprek.

Gerelateerde links