Met het nieuwe welstandsbeleid wordt beoogd om het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente te optimaliseren en de procedures inzichtelijker te maken.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

De welstandsnota voldoet aan drie belangrijke kenmerken, namelijk:
- transparantie;
- voorspelbaarheid;
- democratisch.

Doel van de nota
De kwaliteitsslag die in deze welstandsnota is gemaakt, is gericht op het bieden van helderheid richting de burgers. Gebieden met een sterke overeenkomst in bebouwingskenmerken en waardering worden op een gelijkwaardige wijze getoetst. Zo ontstaat er een evenwichtig beeld voor de hele gemeente. De geldende criteria zijn daarbij concreter geformuleerd. Bovendien geeft de digitale kaart meer duidelijkheid over de begrenzing van de gebieden.
Het welstandsbeleid van de gemeente Beek is specifiek toegesneden de Beekse dorpskernen en haar omgeving. De beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals de vele boerderijen en kerken, de lintbebouwing van de omringende kleine kernen en buurtschappen, de kasteelhoeves langs meanderende beek en het licht glooiende buitengebied, zijn in beeld gebracht en verwoord in duidelijke beoordelingscriteria.

Deze welstandsnota dient gezien te worden als een basisbeschrijving van de aanwezige kwaliteiten in de gemeente Beek. Het is tevens een specificatie en objectivering van wat wordt verstaan onder de "redelijke eisen van welstand" waaraan een bouwplan zowel op zichzelf als in relatie tot zijn omgeving moet voldoen.

Deze nota bestaat uit drie delen:
Deel A bevat de context van totstandkoming en de uitleg van de beoordeling van bouwplannen.
Deel B gaat in op de welstandsbeoordeling, de gehanteerde criteria en het gewicht ervan voor de te onderscheiden deelgebieden.
Deel C bevat het reclamebeleid, de monumentenlijst, het reglement van orde van de dorpsbouwmeester en een kaart van de welstandsgebieden