Op 1 januari 2019 zullen de gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gezamenlijk opgaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe gemeenteraad. De wijze waarop de gemeenteraad zijn werkzaamheden zal gaan uitvoeren wordt onder meer zichtbaar in het te kiezen vergadermodel.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Startnotitie

In basis is dit een autonome keuze, maar….de vergaderwijze zal wel moeten passen bij datgene wat de gemeente Het Hogeland wil zijn, wat voor ambities ze heeft, wat ze wil uitstralen. De vastgestelde visie "Ruimte!" geeft antwoord op die vragen en vormt daarmee de context waarbinnen deze notitie over de vergaderwijze van de nieuwe raad is geschreven.

Er dient echter wel een keuze te worden gemaakt. Teneinde daartoe te kunnen komen hebben wij de drie modellen getoetst aan de eerder in deze notitie geformuleerde doelen die de raad van de gemeente Het Hogeland wil bereiken en waaraan het vergadermodel ondersteunend dient te zijn.

Op basis van deze toetsing opteren we voor het BOB-model en hebben daarvoor de volgende argumenten:

* een stevige(r) positie voor inwoners (initiatief);
* mogelijkheden raad om naar de inwoners toe te gaan voor beeldvormend overleg;
* een stevige (r) positie voor de raad (de raad "aan de voorkant" en regie op de eigen agenda);
* transparantie van het gehele proces;

Steeds meer gemeenteraden hanteren het zogenoemde BOB-model als middel om hun besluitvormingsprocessen te structureren. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming: drie fasen die elk hun eigen voorbereiding en toepassing hebben en waarvoor een raad verschillende werkvormen kan hanteren

Het is reeds eerder genoemd 'vergaderen met BOB' is geen blauwdruk, maar een groeimodel. De raad zal in de praktijk moeten ervaren of de werkwijze(n) passend is/zijn of niet. In het presidium kan worden geëvalueerd hoe de ervaringen zijn en gekeken worden hoe de voordelen van het BOB-model het beste kunnen worden bereikt.

Daarbij zal ook nadrukkelijk aandacht dienen te zijn voor de cultuurcomponent. Na een periode van één jaar kan een bredere evaluatie worden gehouden, die vervolgens aan de gemeenteraad wordt aangeboden.