Aanpak en pilots Doorgaande Lijn Werk en Taal – het maken van slimme combinaties voor Utrechters die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.

Jaartal
2021
Gemeente

De aanpak Doorgaande lijn werk en taal sluit aan bij de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting op 1 juli 2021 in zal gaan. Het doel van deze wet is dat alle nieuwkomers met een inburgeringsplicht zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven op het voor hen hoogst haalbare niveau. Ook is het doel dat zij zo snel mogelijk – het liefst betaald – werk krijgen, om zo volwaardig en duurzaam mee te kunnen doen in Nederland. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente de regie  over de uitvoering van de inburgering. Hierbij is het belangrijk dat ook een verbinding wordt gemaakt met de uitvoering van andere taken in het sociaal domein, en in het bijzonder met werk en participatie.

Vooruitlopend op de nieuwe Wet Inburgering is de gemeente daarom nu al gestart met een aantal pilots waarbinnen alle aspecten geïntegreerd worden vormgeven. Daarnaast is het binnen alle pilots nu al mogelijk om ook de formele inburgering integraal mee te nemen. Samen met taalscholen, werkgevers en opleiders is de gemeente aan de slag om een aanpak op maat in een doorlopende lijn te ontwikkelen in verschillende sectoren.

Contactgegevens

Naam

Jorinde Bliekendaal-Hof

E-mail
j.hof@utrecht.nl
Telefoon

14 030