De stedelijke ambitie van Utrecht is ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. Deze ambitie komt in de praktijk neer op het integreren van gezondheid in alle beleidsdomeinen én in al je rollen die je als gemeente hebt (Health Equity in all Policies).

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Presentatie

De gemeente Utrecht realiseert de ambitie ‘gezond stedelijk leven’, door onder andere in te zetten op het instrument Inkoop via de opdrachtgeversrol die je als gemeente hebt. In het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid is naast de thema’s duurzaamheid en social return ook gezondheid een pijler geworden.  Zo zet de gemeente de denk- en innovatiekracht van de markt in om gezondheidswinst te behalen. De gemeentelijke Volksgezondheidsnota met uitgangspunten en speerpunten om gezondheidswinst te behalen voor iedereen, vormt de basis. Zo wil Utrecht via de opdrachtgevende rol werken aan kansengelijkheid en gezondheidsachterstanden.
 
MVI Gezondheid is nieuw en vergt ontwikkeling, landelijk en lokaal. Voor Utrecht betekent dit om het Maatschappelijke beleid in de inkoopnota te vertalen naar de uitvoering. Dit doen zij o.a. door ervaring op te doen binnen kansrijke projecten en categorieën voor MVI gezondheid, zoals in de aanbesteding Utrechtse catering voor iedereen. Gezondheid is een breed begrip en de invulling hiervan is opdracht specifiek.  Daarnaast werkt Utrecht toe om MVI gezondheid te implementeren in het beleid-, (opdrachtgeverschap) en uitvoeringsproces (formulieren en beslisdocumenten).
 
MVI biedt kansen voor onze maatschappelijke uitdagingen op gezondheid. Door hierop samen te werken en van elkaar te leren bundelen zij de krachten om MVI Gezondheid includeren bij inkoop landelijk vanzelfsprekend te maken.
 

Contactgegevens

Naam

Hannie Kuiken en Tinja Verkleij

E-mail
h.kuiken@utrecht.nl
Telefoon

14 030