Deze uitvoeringsregels zijn het toetsingskader voor de vergunningverlening en het kader voor het toezicht en de handhaving op evenementen

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Uitvoeringsprogramma

Evenementen zijn cruciaal in het aantrekken van bezoek en bestedingen en dragen daarmee bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau in de gemeente. Voortvloeiend uit de vastgestelde Strategienota Evenementen 2017-2021, 'Alkmaar: place to be!', zijn de Uitvoeringsregels evenementen vastgesteld. .

De doelstellingen van de Uitvoeringsregels evenementen zijn het waarborgen van veilige evenementen, het waarborgen van een leefbare woonomgeving en het bieden van duidelijke regels die zekerheid bieden voor organisatoren, inwoners en bezoekers.

Bij evenementen worden steeds vaker drugs en lachgas gebruikt. Dit kan problemen opleveren voor de openbare orde en veiligheid. De organisator moet vooraf de mogelijke risico's inschatten en indien nodig maatregelen nemen om deze risico's te beperken. Volgens de Opiumwet is het verhandelen en bezitten van drugs strafbaar. Het is dus niet toegestaan om drugs mee te nemen naar evenementen of drugs in bezit te hebben op een evenementterrein. Bij evenementen waarbij er een risico op drugsgebruik is, moet de organisator maatregelen treffen op het gebied van beveiliging en EHBO/EHBD. De organisator communiceert bij dergelijke evenementen duidelijke en strikte (huis)regels ten aanzien van drugsgebruik en -bezit.

De verkoop en het gebruik van lachgas bij evenementen kan een risico vormen voor de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid. In een menigte kan het gebruik aanleiding zijn voor valpartijen, botsingen en irritaties. Het gebruik van lachgas kan door andere bezoekers als aanstootgevend worden ervaren. Bovendien is de drempel om het gebruik te combineren met alcohol lager op evenementen. Aan de evenementvergunning kunnen voor de verkoop van lachgas nadere voorschriften worden verbonden.