Begin 2015 heeft de rekenkamer van gemeente Soest een rapportage opgeleverd over de subsidierelatie tussen gemeente Soest en Idea.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Visie

De rekenkamer concludeerde hierin dat de gemeenteraad onvoldoende visie had om haar kaderstellende rol richting Stichting Idea uit te voeren en de effectiviteit van de gemeentelijke subsidie te controleren.

Naar aanleiding van dit rapport heeft D66 De Bilt het initiatief genomen voor agendering van het rekenkamerrapport in de commissie Burger en Bestuur. De vraag die aan de commissie werd gesteld is: Geldt de kritiek van de rekenkamer Soest ook voor de Biltse gemeenteraad?

En welke visie heeft de gemeenteraad van de Bilt op de bibliotheek in 2025?

Met deze notitie wil de werkgroep de inmiddels opgedane inzichten borgen en doorgeven aan de nieuwe raad. Zo kan het denkwerk input zijn voor het verder ontwikkelen van een duidelijke kaderstelling voor de toekomstige bibliotheek in de Bilt.

De notitie gaat achtereenvolgens in op:
- Landelijke kaders: Wsob;
- Lokale context;
- Kernfuncties van de bibliotheek in de Wsob;
- Vooruitblik: de bibliotheek van de toekomst, vier scenario's, maatschappelijke opgaven;
- Aandachtspunten voor verdere kaderstelling door de raad.