Gemeente Stein heeft een rijk verenigingsleven en telt veel (vrijwilligers)organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van beleidsdoelen, die zonder subsidie niet of niet geheel gerealiseerd kunnen worden.

Jaartal
2019
Gemeente
Type
Beleidsnota

Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben een sterke verbinding met wat gebeurt in de samenleving. Het subsidiebeleid moet daarom in deze snel veranderende maatschappij een dynamisch karakter hebben, zodat rekening gehouden kan worden met trends en ontwikkelingen. Naast dit dynamische karakter is transparantie een belangrijk element, omdat uitlegbaar moet zijn wat we met het subsidiebeleid beogen en waarom we bepaalde keuzes maken.

Transparantie betekent ook dat het subsidiebeleid en -proces voor de gebruiker helder en begrijpelijk zijn.

De gemeenteraad is bevoegd om de subsidieplafonds vast te stellen en het college is gemandateerd om een verdeelsysteem te ontwikkelen door middel van subsidieregelingen. Het is daarmee de rol van het college om aan te geven wat subsidiabel is en hoe het budget verdeeld wordt. Voorliggend document voorziet in het algemene en overkoepelende beleid voor subsidieverstrekkingen. Dit document schetst de kaders en daarmee de doelstellingen, uitgangspunten en thema's van het subsidiebeleid. In de subsidieregelingen is verder uitgewerkt wat subsidiabel is, voor wie en met welke bedragen.