Het huidige subsidieprogramma had een looptijd van 2013 t/m 2016 en is met een jaar verlengd tot en met 2017. Bij de vaststelling van het huidige subsidieprogramma is besloten om over te stappen naar een subsidiesystematiek die uitgaat van het subsidiëren van activiteiten. Deze ingeslagen weg wordt nu voortgezet en verbeterd.

Jaartal
2018
Gemeente
Type
Beleidsnota

Om deze reden wordt nu niet ingezet op een herziening van de subsidiesystematiek, maar op de verbetering van het bestaande systeem.

De aanleiding voor deze herijking van het subsidiebeleid is met name te vinden in de volgende punten:

  • Toekomstvisie 2025 gemeente Dongen 'Investeren in relaties'
  • Professionalisering 
  • Transformatie sociaal domein en herijking zorgstructuur 
  • Deregulering 
  • Communicatievisie en inwonerparticipatie

In deze nota wordt de ervaringen ten aanzien van de afgelopen subsidieperiode beschreven en daarnaast wordt hier stil gestaan bij de participatie. Verder wordt de algemene subsidieverordening beschreven, hierin treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige subsidieverordening.

Gerelateerde links